Konf 87/2005 - 8

13. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2007, čj. Konf 87/2005 - 8)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi Českým telekomunikačním úřadem, Okresním soudem Plzeň - město a Krajským soudem v Plzni, za další účasti žalobce SCG servis, s. r. o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Slovenská 1a/1085, 702 00, a žalované S. R., ve věci žaloby o zaplacení částky 35 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 25 C 86/2004,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 25 C 86/2004, o zaplacení částky 35 000 Kč s příslušenstvím, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 26. 7. 2004, čj. 25 C 86/2004-12, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 3. 2005, čj. 25 Co 391/2004-18, se zrušují.

Odůvodnění :

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 4. 8. 2005 navrhl Český telekomunikační úřad, aby zvláštní senát rozhodl ve sporu o věcnou příslušnost, vzniklém ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. (v dalším textu „kompetenční spor“) mezi ním, Okresním soudem Plzeň – město a Krajským soudem v Plzni ve věci vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 25 C 86/2004.

Ze spisu vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti:

Rozhodnutím ze dne 5. 8. 2003, čj. 107141/2003-634 II. vyř., Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle § 95 bodu 8 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, vyhověl návrhu společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., a uložil společnosti 1. PLZEŇSKÝ AUTOKLUB s. r. o. povinnost uhradit dlužné ceny za poskytnuté telekomunikační služby u telefonní stanice ISDN č. 377421373, MSN č. 377473837, MSN č. 377473838, MSN č. 377473839 v celkové výši 45 542,10 Kč s příslušenstvím. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 9. 2003.

Žalobou podanou u Okresního soudu Plzeň - město dne 11. 3. 2004 se společnost SCG servis, s. r. o., jako právní nástupce společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. (dále také jen „žalobce“), domáhala, aby soud uložil S. R. (dále také jen „žalovaná“), která je podle obchodního rejstříku zapsaná jako společník, který upsal vklad do společnosti 1. PLZEŇSKÝ AUTOKLUB s. r. o. ve výši 70 000 Kč, splatil však jen 35 000 Kč, povinnost zaplatit žalobci částku 35 000 Kč.

Usnesením ze dne 26. 7. 2004, čj. 25 C 86/2004-12, Okresní soud Plzeň - město rozhodl tak, že řízení v plném rozsahu zastavil a po právní moci usnesení věc postoupil k projednání a rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu. Vycházel z toho, že jde o pohledávku za telekomunikační služby, byť je její zaplacení požadováno nikoli po  dlužníkovi, ale po subjektu, o němž obchodní zákoník (§ 106 odst. 2) stanoví, že za závazek zaplatit telekomunikační poplatky ručí. Pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí není dána, protože zákon výslovně stanoví, že o těchto věcech rozhoduje Český telekomunikační úřad.

Krajský soud v Plzni k odvolání žalobce usnesením ze dne 2. 3. 2005, čj. 25 Co 391/2004-18, rozhodl tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Český telekomunikační úřad (dále také jen „Úřad“) poté podal zvláštnímu senátu v úvodu označený návrh. Popřel svoji příslušnost a uvedl, že ve stejné věci již rozhodl a pro překážku věci pravomocně rozhodnuté již rozhodnout nemůže. Nároky žalobce jako právního nástupce společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., se netýkají nějakých dalších nároků z poskytování telekomunikační služby, jsou čistě obchodně právními vztahy mezi uvedenými subjekty. Z těchto důvodů Úřad navrhl, aby zvláštní senát rozhodl tak, že příslušný k rozhodnutí je Okresní soud Plzeň - město.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním orgánem a obecným soudem ohledně povinnosti k zaplacení částky 35 000 Kč s příslušenstvím, vyplývající ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, vycházel zvláštní senát z těchto úvah:

Nárok žalobce, resp. jeho právního předchůdce ČESKÉHO TELECOMU, a. s., na zaplacení dlužné ceny za poskytnuté telekomunikační služby vznikl za účinnosti zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Tento zákon však byl s účinností od 1. 5. 2005 zrušen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“).

Při rozhodování kompetenčního sporu, který vznikl v návaznosti na rozhodnutí Úřadu o povinnosti společnosti 1. PLZEŇSKÝ AUTOKLUB, s. r. o. zaplatit žalobci dlužné ceny za poskytnuté telekomunikační služby, vycházel zvláštní senát ze stávající právní úpravy se zřetelem k ustanovení § 136 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Zákon o elektronických komunikacích rozdělil působnost ve vykonávání státní správy v oblasti elektronických komunikací mezi Ministerstvo informatiky a nově zřízený Český telekomunikační úřad (§ 3 a § 105 a násl. zákona o elektronických komunikacích). Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. g) tohoto zákona rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, Český telekomunikační úřad.

Podle § 129 odst. 1 věta prvá zákona o elektronických komunikacích rozhoduje Český telekomunikační úřad spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených zákonem nebo na jeho základě.

V souzené věci se však o spor ve smyslu shora uvedeného ustanovení nejedná, neboť nejde o spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem či uživatelem, ale o spor obchodní povahy. Předmětem tohoto sporu je otázka, zda žalovaná jako společnice společnosti 1. PLZEŇSKÝ AUTOKLUB, s. r. o., která dosud nesplatila svůj vklad, je povinna zaplatit žalovanou částku z titulu ručení podle § 106 odst. 2 obchodního zákoníku. Podle tohoto ustanovení společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Přitom závazek, za který žalovaná dle tvrzení žalobce ručí, plyne z pravomocného rozhodnutí Úřadu ze dne 5. 8. 2003, čj. 107141/2003-634 II. vyř., kterým byla společnosti 1. PLZEŇSKÝ AUTOKLUB s. r. o. uložena povinnost uhradit dlužné ceny za poskytnuté telekomunikační služby u telefonní stanice ISDN č. 377421373, MSN č. 377473837, MSN č. 377473838, MSN č. 377473839 v celkové výši 45 542,10 Kč s příslušenstvím.

Je tedy zjevné, že spor mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem, již byl pravomocně rozhodnut a nyní je třeba rozhodnout toliko spor plynoucí z obchodního práva.

Protože rozhodování o takovém sporu zákon nesvěřuje Úřadu, je zde založena obecná pravomoc soudu o věci rozhodnout (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát rozhodl, že věc, týkající se povinnosti k zaplacení částky 35 000 Kč s příslušenstvím, vyplývající ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, projedná a rozhodne soud (§ 9 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodl tak usnesením (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.).

Zvláštní senát zruší v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni a usnesení Okresního soudu Plzeň - město, které výroku, jímž byla pravomoc určena, odporují.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud Plzeň - město pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Karel Podolka

předseda zvláštního senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. Konf 87/2005 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies