Na 326/2007 - 7

19. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2007, čj. Na 326/2007 - 7)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci navrhovatele M. P., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o návrhu na obnovu řízení proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, č. j. 3 Ads 75/2006 - 91,

takto :

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 16. 5. 2007, č. j. 3 Ads 75/2006 - 91, zamítl kasační stížnost navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2006, č. j. 16 Cad 248/2005 - 41. Uvedeným rozsudkem Krajský soud v Plzni zamítl žalobu navrhovatele proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 9. 2005, č. X., jímž žalovaná odňala navrhovateli podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od 24. 11. 2005 plný invalidní důchod.

Dne 28. 11. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Plzni doručeno podání navrhovatele ze dne 9. 9. 2007 označené jako „mimořádný opravný prostředek o plný invalidní důchod“. V něm navrhovatel výslovně uvedl, že žádá o obnovu řízení před Nejvyšším správním soudem. Jako  důvod označil nesprávné závěry Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Plzni.

Obnova řízení je stejně jako kasační stížnost mimořádným opravným prostředkem ve správním soudnictví, který umožňuje překonat překážku rei iudicatae a znovu ve věci rozhodnout. Jeho cílem je odstranit nedostatky ve skutkových zjištěních, které vyšly najevo až po právní moci vydaného rozhodnutí.

Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí. Podle odst. 2 téhož ustanovení není obnova řízení přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Z výše uvedeného plyne, že ustanovení § 114 odst. 2 s. ř. s. výslovně vylučuje přípustnost obnovy proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Pokud návrh směřuje proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007, č. j. 3 Ads 75/2006 - 91, kterým zamítl kasační stížnost navrhovatele, nelze provést obnovu řízení, resp. nelze vést řízení o takovém návrhu, neboť jej s. ř. s. nepřipouští.

Nejvyšší správní soud proto z výše uvedených důvodů podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. návrh navrhovatele na obnovu řízení pro nepřípustnost odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. Na 326/2007 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies