1 Azs 62/2007 - 55

17. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: P. M., zastoupený opatrovnicí B. S., pracovnicí Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze dne 23. 10. 2006, č.j. OAM-1182/LE-PA03-PA03-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2007, č. j. 56 Az 318/2006 - 25,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce brojil u Krajského soudu v Ostravě žalobou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2006, kterým žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu). Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 28. 5. 2007 zamítl a zároveň žalobce poučil o tom, že proti jeho rozhodnutí může podat kasační stížnost, a sdělil mu též, že v řízení o kasační stížnosti musí být zastoupen advokátem. Žalobce podal proti rozsudku včasnou kasační stížnost a dalším podáním požádal krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud následně zjistil, že žalobce je neznámého pobytu, a proto mu pro řízení o kasační stížnosti ustanovil usnesením ze dne 8. 11. 2007 opatrovníka. Na to předložil spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Nejvyšší správní soud podotýká, že předmětná kasační stížnost by mohla být i odmítnuta pro nesplnění podmínky řízení spočívající v zastoupení advokátem na základě § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. V takovém případě však je na místě upřednostnit postup dle § 33 zákona o azylu před uvedenými ustanoveními s. ř. s. a řízení o kasační stížnosti zastavit. Povinné zastoupení žalobce (stěžovatele) advokátem představuje v řízení o kasační stížnosti podmínku, která musí být splněna, aby kasační soud mohl o stížnosti jednat a rozhodnout; pokud stěžovatel podá kasační stížnost aniž by byl takto zastoupen, popřípadě aniž by takové zastoupení doložil, jde o nedostatek odstranitelný tím, že si dodatečně advokáta zástupcem zvolí, popřípadě plnou mocí již existující zastoupení doloží, či na základě podané žádosti mu zástupce ustanoví soud. Je na krajském soudu, aby se postupem podle § 108 odst. 1 s. ř. s. pokusil nesplnění této podmínky řízení odstranit a jen tehdy, bude-li tato snaha bezvýsledná, je dán důvod k odmítnutí kasační stížnosti.

Pokud však v azylové věci nastane situace, kdy u stěžovatele, který je zároveň žadatelem o azyl, nelze zjistit místo jeho pobytu, je na soudu, aby řízení zastavil bez ohledu na to, zda kasační stížnost má veškeré zákonné náležitosti a splněny jsou i všechny podmínky kasačního řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv. Bylo by absurdní, aby krajský soud prostřednictvím opatrovníka, ustanoveného stěžovateli jako osobě neznámého pobytu, se pokoušel o odstranění nedostatku v povinném zastoupení, a poté, kdy bude stěžovatel advokátem zastoupen, kasační soud z důvodu neznámého pobytu stěžovatele řízení o kasační stížnosti zastavil. Stejnou optikou je třeba nahlížet i na některé další důvody zastavení řízení dle § 33 zákona o azylu. Je-li tedy v řízení najisto postaveno, že stěžovatel je osobou neznámého pobytu, je namístě řízení o kasační stížnosti zastavit, aniž by bylo třeba k tomuto způsobu skončení řízení přistoupit teprve poté, kdy nejsou shledány důvody pro odmítnutí kasační stížnosti.

Udělení státního občanství České republiky stěžovateli, úmrtí stěžovatele, neznámé místo jeho pobytu či další podmínky zmíněné v ustanovení § 33 zákona o azylu jsou totiž natolik významné, že jejich naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu azylového řízení, resp. zmaření účelu zákona o azylu. I v případě, že by podmínka řízení spočívající v nezastoupení stěžovatele advokátem byla postupem soudu odstraněna, je neznámé místo pobytu stěžovatele zcela postačujícím důvodem pro zastavení řízení o kasační stížnosti; ostatně současné znění zákona o azylu ani další prostor pro jiný způsob rozhodnutí soudu nevytváří.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatele podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2007, sp. zn. 1 Azs 62/2007 - 55, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies