4 Ads 136/2007 - 42

21. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: A. K., zast. JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou, se sídlem Ostrava 1, Přívozská 10, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2007, č. j. 18 Cad 10/2007 - 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) brojila žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 19. 12. 2006, č. X, kterým byla její žádost o částečný invalidní důchod zamítnuta s odůvodněním, že žalobkyně podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci ze dne 28. 11. 2006 není částečně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti jen o 25 %.

Krajský soud v Ostravě shora označeným rozsudkem, rozhodl, že se žaloba zamítá a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku stěžovatelka včas podala kasační stížnost, v níž konstatovala, že při posouzení jejího zdravotního stavu nebyla podrobena některým odborným vyšetřením, např. CT vyšetření, a že při posouzení jejího zdravotního stavu bylo vycházeno i z posudků starých tři roky.

Krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 21. 9. 2007, č. j. 28 Cad 10/2007 - 36, ustanovil k žádosti stěžovatelky její zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Alenu Lasotovou, advokátku. Tu současně vyzval, aby kasační stížnost do jednoho měsíce od doručení jmenovaného usnesení doplnila tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatelka rozsudek krajského soudu napadá. Krajský soud zároveň stěžovatelku (její zástupkyni) poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, může být kasační stížnost odmítnuta. Podle údajů na doručence bylo toto usnesení doručeno zástupkyni stěžovatelky dne 27. 9. 2007 (stěžovatelce samotné bylo doručeno shodného dne). V určené lhůtě, ani později však stěžovatelka (její zástupkyně) na výzvu obsaženou v usnesení nereagovala. Následně předložil Krajský soud v Ostravě věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že za situace, kdy nebylo reagováno na výzvu Krajského soudu v Ostravě k doplnění kasační stížnosti a tato nadále nesplňuje náležitosti předepsané ustanovením § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s., nezbývá než ji odmítnout.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně. Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Z výše uvedeného plyne, že kasační stížnost zůstává neurčitá a nekonkrétní. V textu kasační stížnosti stěžovatelka neuvádí, v jakém rozsahu napadá rozsudek krajského soudu, ani nevznáší žádné konkrétní výhrady vůči rozsudku krajského soudu. Z textu kasační stížnosti tak není poznatelné, v čem stěžovatelka spatřuje nezákonnost či nesprávnost napadeného rozsudku krajského soudu, resp. jaká pochybení krajskému soudu vytýká.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, pokud stěžovatel v kasační stížnosti neuvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), a tyto vady k výzvě soudu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40).

Tak tomu je i v posuzované věci, kdy stěžovatelka pouze uvedla, že při posouzení jejího zdravotního stavu nebyla podrobena některým odborným vyšetřením a že při posouzení jejího zdravotního stavu bylo vycházeno i z posudků starých tři roky. Stěžovatelka neuvádí nic konkrétního proti postupu či rozsudku krajského soudu, neuvádí, jakých pochybení se soud dopustil (ať již ve smyslu vad řízení, či v právním závěru). Takto formulovanou kasační stížnost považuje Nejvyšší správní soud za nedostačující ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. se zřetelem k ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatelka (její zástupkyně) byla řádně vyzvána k odstranění vytýkaných vad kasační stížnosti a byla současně poučena o následcích nerespektování této výzvy. Vytýkané vady stěžovatelka ve stanovené lhůtě, ani později neodstranila. Vzhledem k tomu, že potřebné údaje nebyly stěžovatelkou doplněny, nebyly splněny podmínky ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. pro projednání kasační stížnosti.

Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnout, neboť nebyla ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

Ustanovené zástupkyni stěžovatele advokátce JUDr. Aleně Lasotové se odměna nepřiznává, jelikož Nejvyšší správní soud z obsahu spisu žádný úkony právní služby nezjistil.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2007, sp. zn. 4 Ads 136/2007 - 42, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies