4 Azs 112/2007 - 93

21. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: R. A., zast. Mgr. Bohdanou Novákovou, advokátkou se sídlem Praha 4, Pod Terebkou 12,proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 5. 2007, č. j. 29 Az 61/2006 - 48,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna zástupkyni stěžovatele Mgr. Bohdaně Novákové, advokátce, se stanoví ve výši 4800 Kč a bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 10. 2006, č. j. OAM-972/VL-07-K01-2006. Napadeným rozhodnutím žalovaný neudělil stěžovateli mezinárodní ochranu podle § 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Spolu s kasační stížností požádal stěžovatel soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Jeho zástupkyní Krajský soud v Hradci Králové ustanovil usnesením ze dne 22. 6. 2007, č. j. 29 Az 61/2006 - 72, Mgr. Bohdanu Novákovou, advokátku. Toto usnesení se však stěžovateli na adresu uvedenou v kasační stížnosti (P. 3, V. 10/456) nepodařilo doručit – podle záznamu pošty na obálce obsahující předmětnou písemnost je adresát na uvedené adrese neznámý. Krajský soud se tedy obrátil na Policii České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie s žádostí o doručení předmětné písemnosti a o sdělení místa pobytu stěžovatele. Ani policii se zásilku doručit nepodařilo a krajskému soudu sdělila, že se cizinec odstěhoval a novou adresu nezanechal. Podle úředního záznamu ve spise Krajského soudu v Hradci Králové jmenovaný soud z databáze Ministerstva vnitra dne 7. 8. 2007 opět zjišťoval místo pobytu stěžovatele, ovšem ani z této databáze nebylo možné novou adresu opatřit. Následně krajský soud ustanovil stěžovateli opatrovníka pro doručování písemností z důvodu jeho neznámého pobytu a usnesení o ustanovení zástupce doručil jemu, tj. Mgr. Ondřeji Rejskovi, advokátu, se sídlem v Hradci Králové, Buzulucká 431. Poté předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil. V souzené věci je zjevné, že se stěžovatel nezdržuje na adrese jím uváděné v kasační stížnosti a další místo pobytu stěžovatel soudu neoznámil. Podmínka pro zastavení řízení podle § 33 písm. e) zákona o azylu tedy byla podle názoru Nejvyššího správního soudu naplněna, a proto usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna zástupkyni stěžovatele Mgr. Bohdaně Novákové, advokátce, ustanovené stěžovateli usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2007, č. j. 29 Az 61/2006 - 72, byla stanovena za dva úkony právní služby, tj. převzetí a příprava zastoupení a písemné podání soudu ve věci samé podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (dále jen „advokátní tarif“). Za tyto úkony náleží zástupkyni stěžovatele odměna ve výši 2 x 2100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) advokátního tarifu a dále režijní paušál ve výši 2 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Zástupkyni stěžovatele bude vyplacena částka ve výši 4800 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2007, sp. zn. 4 Azs 112/2007 - 93, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies