6 Azs 118/2007 - 1

29. 11. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: nezl. P. O., zastoupen zákonnou zástupkyní V. O., zastoupen Mgr. Dagmar Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2007, č. j. 10 Az 18/2005 - 29,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce, advokátce Mgr. Dagmar Dřímalové, se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 4800 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2005, č. j. OAM - 1266/VL - 10 - ZA07 - 2005. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Důvodem k zastavení řízení byla skutečnost, že žalobce se nezdržoval v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil (§ 33 písm. e/ zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Současně s podáním kasační stížnosti požádal stěžovatel o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 23. 11. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 26. 11. 2007, vzal stěžovatel svůj návrh ve věci samé zpět. Podání bylo učiněno prostřednictvím právní zástupkyně a je doloženo písemným prohlášením zákonné zástupkyně nezletilého stěžovatele, že bere zpět kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2007, č. j. 10 Az 18/2005 - 29. Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, za těchto okolností nevzbuzuje pochybnosti.

Podle § 47 písm.a) s. ř. s. vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Jde-li o společný návrh více osob, musí být pro účinné zpětvzetí návrh vzat zpět všemi osobami. V daném případě se nejednalo o společný návrh více osob, Nejvyšší správní soud tedy řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za těchto procesních okolností se již soud nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Stěžovateli byla k ochraně jeho zájmů pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupcem advokátka Mgr. Dagmar Dřímalová. V případě ustanovení advokáta platí hotové výdaje za zastupování a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Uvedená advokátka podala dne 26. 11. 2007 vyúčtování za poskytnuté úkony právních služeb podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). V tomto vyúčtování požadovala odměnu za následující úkony právní služby: převzetí věci, studium spisu u soudu, konzultace se zákonnou zástupkyní stěžovatele a doplnění kasační stížnosti ze dne 17. 9. 2007. Ustanovená advokátka není plátkyní DPH. Podle § 11 odst. 1 advokátního tarifu náleží mimosmluvní odměna za každý z úkonů právní služby v citovaném  ustanovení uvedených. Podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu náleží odměna za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, je-li klientovi zástupce ustanoven soudem.

První porada se stěžovatelem (zde zákonnou zástupkyní stěžovatele), která je podmínkou přiznání odměny za uvedený úkon, se v daném případě uskutečnila. Studium spisu není takovým úkonem, za který náleží odměna podle § 11 odst. 1 advokátního tarifu. Podání písemného  doplnění kasační stížnosti z 17. 9. 2007 pak je úkonem, za který náleží advokátu odměna podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. Ustanovené advokátce tak byla přiznána odměna za dva úkony právní služby (při částce 2100 Kč za jeden úkon), což spolu s náhradou hotových výdajů v částce 300 Kč za jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) činí celkem částku 4800 Kč, která byla ustanovené advokátce přiznána.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu 


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 6 Azs 118/2007 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies