9 Azs 187/2007 - 46

04. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele T. B. M., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2007, č. j. 48 Az 7/2007 - 24,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 15. 3. 2007, č. j. OAM-10-74/LE-BE03-BE01-2007. Tímto rozhodnutím správní orgán neudělil stěžovateli mezinárodní ochranu podle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel v podané kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud za účelem posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků stěžovatele vyzval k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů a za tím účelem mu k vyplnění zaslal příslušný formulář (č. l. 33a spisu). Krajský soud tento tiskopis stěžovateli doručoval na adresu, kterou uvedl v kasační stížnosti, a vzhledem k tomu, že nebyl v místě doručení zastižen, byla mu obálka s písemností téhož dne, tj. v pátek 8. 8. 2007, uložena u držitele poštovní licence a poté dne 13. 8. 2007 vrácena zpět krajskému soudu s tím, že adresát se v místě doručení nezdržuje. Poté krajský soud z databáze Ministerstva vnitra zjistil, že stěžovatel odešel ze Zařízení pro zajištění cizinců B. – J. dne 7. 8. 2007 a že jeho další pobyt není znám, proto mu usnesením ze dne 22. 8. 2007, č. j. 48 Az 7/2007 – 37, ustanovil opatrovníka pro řízení Organizaci pro pomoc uprchlíkům, kterému dále zaslal přípis na č.l. 33a spisu, avšak tento na něj žádným způsobem nereagoval. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě krajskému soudu své majetkové poměry nedoložil a tedy neprokázal, že jsou u něho dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., krajský soud usnesením ze dne 15. 10. 2007, č. j. 48 Az 7/2007 - 40, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a současně jej vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, kterého si pro zastupování v řízení o kasační stížnosti zvolil. Dále stěžovatele poučil, že v případě, že si ve stanovené lhůtě zástupce z řad advokátů nezvolí, kasační stížnost bude odmítnuta. Písemné vyhotovení shora citovaného usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím ustanoveného opatrovníka dne 24. 10. 2007, a to bez jakékoliv reakce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupen není. Nezastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti brání jejímu projednání, neboť jde o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Shodně Nejvyšší správní soud judikoval již ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, podle něhož: „Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2007, sp. zn. 9 Azs 187/2007 - 46, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies