6 Ads 150/2007 - 59

13. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2007, čj. 6 Ads 150/2007 - 59)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: Ing. L. K., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2007, č. j. 4 Cad 54/2007 - 29,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 2007, č. j. 4 Cad 54/2007 - 29, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se žalobou ze dne 4. 7. 2007 domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 5. 2007, č. j. 64783/2007/KUSK, kterým bylo zamítnuto její odvolání ve věci nepřiznání příspěvku na živobytí ze systému pomoci v hmotné nouzi. Zároveň se žalobou předložila vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (dále jen „Potvrzení“) a požádala o osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného. Městský soud v Praze stěžovatelčině žádosti vyhověl a osvobození od soudních poplatků jí usnesením ze dne 26. 7. 2007, č. j. 4 Cad 54/2007 - 13, přiznal. Žalovaný ve vyjádření ke stěžovatelčině žalobě uvedl, že v součinnosti se státními orgány zjistil, že stěžovatelka je vlastníkem několika nemovitostí, z jejichž využití má nebo by mohla mít příjem a doložil výpis z katastru nemovitostí.

Městský soud v Praze, na základě informací obsažených ve vyjádření žalovaného, jež si ověřil nahlédnutím do katastru nemovitostí, stěžovatelce osvobození od soudních poplatků napadeným usnesením ze dne 14. 9. 2007, č. j. 4 Cad 54/2007 - 29, odňal. V odůvodnění soud uvedl, že stěžovatelka v Potvrzení ze dne 4. 7. 2007 uvedla nepravdivé skutečnosti, neboť zamlčela vlastnictví několika nemovitostí v okrese H. K. – K., P. u Ch. n. C. a nesplňuje tak podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka kasační stížnost, v níž namítá stížní důvody dle § 103 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Především namítá, že v Potvrzení žádné podstatné skutečnosti nezamlčela, jelikož v poučení formuláře je uvedeno – „žadatelka uvede veškerý majetek větší ceny, který jí patří“. Stěžovatelka prohlašuje, že je nemajetná, jelikož nemá žádných příjmů a cenu vlastněných parcel, z nichž jí neplyne žádný příjem, označuje za „zanedbatelnou“, tedy nemající větší ceny, a proto parcely do formuláře neuvedla. Navíc jsou tyto parcely zatíženy úvěrem. Stěžovatelka v kasační stížnosti „doplňuje“ do formuláře o osobních a majetkových poměrech, bodu IX/28, dluh ve výši 143 460 Kč na úhradu základních životních potřeb, náklady soudního a správního řízení ve výši 11 000 Kč a 66 000 Kč na hledání zaměstnání za dobu od března 2004 do současnosti. Dále uvádí, že má dluh na zaplacení veřejného zdravotního pojištění ve výši 15 096 Kč. Celkový dluh činí 235 556 Kč a stěžovatelka sama se tedy označuje za osobu předluženou. Na podporu svých tvrzení odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 12. 2. 2004, sp. zn. 2 Afs 21/2003 a sp. zn. 6 Ads 48/2007 ze dne 17. 5. 2007. Usnesení městského soudu bylo dle stěžovatelky vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, je nezákonné, a proto navrhuje, aby bylo zrušeno a věc vrácena soudu k dalšímu řízení. Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že z výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno stěžovatelčino vlastnictví nemovitého majetku, a to převážně orné půdy, dále pak vodní plochy a ostatní plochy. Pojem „majetek větší ceny“ není v žádném právním předpisu blíže definován, nicméně žalovaný se domnívá, že pod tento pojem lze zahrnout i majetek, který dosahuje nižší ceny, než ceny stanovené v „milionech korun.“

Žalovaný je toho názoru, že pro osvobození od soudních poplatků není podstatné, zda z vlastnictví nemovitého majetku stěžovatelka má příjem či jiné výhody, ale důležitým shledává samotný fakt existence tohoto majetku. Dále poukazuje na skutečnost, že pokud je nemovitý majetek zatížen úvěrem, jak tvrdí stěžovatelka, pak tento úvěr musí být splácen, neboť majetek není obstaven a není ani jiným způsobem omezeno právo s tímto majetkem nakládat. K problematice vyčíslených dluhů žalovaný uvádí, že s účinností od 1. 7. 2006 byla stěžovatelce odejmuta dávka sociální péče z důvodu jejího vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro maření součinnosti. Pokud má tedy stěžovatelka dluhy na úhradách základních životních potřeb a dalších nezbytných záležitostech, vznikly tyto  dluhy na základě její vědomé činnosti a je tedy její věcí, jaké částky si od věřitelů půjčovala. Ve věci dluhu na zdravotním pojištění učinil žalovaný písemným podáním dotaz u Všeobecné zdravotní pojišťovny, územního pracoviště v Kolíně. Z odpovědi dotázaného vyplynulo, že stěžovatelka nemá žádných dluhů na všeobecném zdravotním pojištění a pojistné v roce 2007 hradí pravidelně. Výše uvedené svědčí dle žalovaného o tom, že stěžovatelka neuvádí pravdivé údaje a existenci finančních prostředků zatajuje nejen správním orgánům, ale i soudům. Argumentaci spočívající v odkazech na judikáty Nejvyššího správního soudu žalovaný odmítá, jelikož se v nich řešené případy na situaci stěžovatelky nevztahují. V závěru žalovaný navrhuje zamítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného usnesení (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), a je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatelka byla účastníkem řízení, z něhož napadené usnesení vzešlo (§ 102 s. ř. s.). Z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že v řízení o kasační stížnosti proti usnesení o odejmutí osvobození od soudních poplatků není třeba trvat na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ani na povinném zastoupení advokátem dle § 105 odst. 2 s. ř. s. (viz rozsudek ze dne 27. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37, dostupný na www.nssoud.cz). Z obsahu kasační stížnosti Nejvyšší správní soud dovodil, že stěžovatelka uplatňuje stížní důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost na základě výše uvedeného přípustnou. Nejvyšší správní soud při posuzování důvodnosti kasační stížnosti shledal vady, k nimž musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.)

Kasační stížnost je důvodná.

Podle § 109 odst. 3 s. ř. s. není Nejvyšší správní soud vázán důvody kasační stížnosti, bylo-li řízení před soudem zmatečné (§ 103 odst. 1 písm. c/ s. ř. s.) nebo bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné (§ 103 odst. 1 písm. d/ s. ř. s.), jakož i v případech, kdy je rozhodnutí správního orgánu nicotné.

Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se od soudního poplatku osvobozují řízení ve věcech důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění (péče), státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státních dávek.

Jak bylo uvedeno výše, napadené správní rozhodnutí bylo vydáno v řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi (konkrétně podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), a tedy je ze zákona osvobozeno od soudních poplatků.. Jestliže městský soud nejdříve přiznal osvobození od soudních poplatků, ačkoliv takové rozhodnutí vůbec neměl vydávat, a následně po dodatečném zjištění majetku stěžovatelky toto osvobození opět odňal, tak taková rozhodnutí jsou zmatečná (§ 103 odst. 1 písm. c/).

Nejvyšší správní soud proto musel, aniž by se zabýval stěžovatelčinými námitkami v kasační stížnosti uplatněnými, napadené usnesení ze dne 14. 9. 2007 zrušit (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). Usnesení ze dne 26. 7. 2007, kterým městský soud vyhověl stěžovatelce a přiznal osvobození od soudních poplatků, a které nebylo napadené kasační stížností, městský soud zruší podle § 12 zákona č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu .

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodne Městský soud v Praze v dalším řízení (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 6 Ads 150/2007 - 59, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies