2 Afs 127/2007 - 54

11. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: JUDr. Jiří Komárek, správce konkurzní podstaty úpadce KH – DrengS, spol. s r. o., IČ X, zast. JUDr. Milanem Václavíkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1105/36, proti žalovanému: Finanční úřad v Hradci Králové, se sídlem U Koruny 1632, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 8. 2007, č. j. 31 Ca 212/2006 - 23,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalovaný jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 13. 10. 2006, č. j. 208319/06/228912/8114, a ze dne 21. 8. 2006, č. j. 182285/06/228912/8114, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Zrušeným rozhodnutím ze dne 13. 10. 2006 stěžovatel nevyhověl žalobcově reklamaci proti rozhodnutí o převedení přeplatku na dani z přidané hodnoty vykázaného ke dni 21. 8. 2006 ve výši 2090 Kč na úhradu příslušenství daně vykázaného ke stejnému datu ve výši 683 Kč. Shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové vycházel z judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, že ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, zakotvuje nepřípustnost kompenzace nejen soukromoprávních, nýbrž rovněž veřejnoprávních pohledávek.

Stěžovatel proti tomu v kasační stížnosti namítá, že postupoval v souladu se zákonem a s metodickými předpisy a navrhuje zrušení rozsudku krajského soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. Žalobce ve svém vyjádření ke kasační stížnosti naopak podpořil právní závěry soudu a kasační stížnost označil za nedůvodnou.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda kasační stížnost splňuje podmínky, za nichž ji lze věcně projednat.

Přitom zjistil, že rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové převzal stěžovatel v pondělí dne 1. 10. 2007. Kasační stížnost podal soudu stěžovatelem pověřený zaměstnanec osobně v úterý dne 16. 10. 2007. Ač v kasační stížnosti stěžovatel bez dalšího uvádí, že rozsudek převzal dne 2. 10. 2007, v soudním spisu je obsažena doručenka pro doručení soudním doručovatelem obcím, krajům a organizačním složkám státu, kde je rukou napsáno, že písemnost převzala dne 1. 10. 2007 zaměstnankyně podatelny stěžovatele V. P., jejíž podpis doručenka rovněž obsahuje. Navíc je doručenka opatřena razítkem podatelny stěžovatele s datem dne 1. 10. 2007. Tyto údaje stěžovatel v kasační stížnosti ani nikterak nezpochybňuje. Ke kasační stížnosti sice připojil kopii rozsudku krajského soudu pořízenou z daňového spisu s otiskem podacího razítka s datem 2. 10. 2007, nejedná se však o razítko podatelny a lze jen dovozovat, že se jedná o razítko dokládající vnitřní pohyb písemností v úřadě.

Zdejší soud má tedy za jednoznačně prokázané, že k doručení rozsudku stěžovateli došlo již v pondělí dne 1. 10. 2007.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení stěžovateli, tedy pondělí dne 1. 10. 2007. Poslední den lhůty tak připadá na pondělí 15. 10. 2007, kterýmžto dnem také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná Krajskému soudu v Hradci Králové osobně pověřeným zaměstnancem stěžovatele v úterý dne 16. 10. 2007 je tak podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 2 Afs 127/2007 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies