8 Afs 102/2007 - 82

27. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobce Ing. P. C., proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu, Praha 1, Štěpánská 28, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2007, čj. 8 Ca 162/2006 - 62,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Shora označeným rozsudkem Městského soudu v Praze bylo pod bodem I zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 4. 2006, čj. FŘ-4422/15/06 a věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení. Pod bodem II byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2006, čj. FŘ-6921/15/06. Pod bodem III bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Tento rozsudek byl žalobci (stejně jako žalovanému) zaslán prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou). Protože žalobce nebyl v místě doručování dne 1. 10. 2007 zastižen, byla obálka s touto písemností uložena (§ 46 odst. 3 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že adresát si tuto písemnost určenou k doručení do vlastních rukou do 10 dnů od uložení nevyzvedl, považuje se poslední den této lhůty za den doručení (§ 50c odst. 4 o. s. ř.). K doručení tedy došlo dne 11. 10. 2007 a je v tomto směru nerozhodné, že žalobce převzal zásilku fakticky až dne 15. 10. 2007.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odstavce 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Byl-li tedy žalobci napadený rozsudek městského soudu doručen (nastala fikce doručení) ve čtvrtek dne 11. 10. 2007, poslední den této lhůty připadá na čtvrtek dne 25. 10. 2007. Kasační stížnost žalobce však byla zaslána Městskému soudu v Praze faxem až dne 26. 10. 2007 (a dne 29. 10. 2007 potvrzena písemným podáním shodného obsahu), tedy po uplynutí této lhůty. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Proto byla kasační stížnost žalobce podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnuta.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. prosince 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 12. 2007, sp. zn. 8 Afs 102/2007 - 82, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies