4 Ads 118/2007 - 52

12. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: M. K., zast. Mgr. Pavlem Zahradníkem, advokátem, se sídlem Jindřichův Hradec, ul. Sládkova 351/II, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o částečný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 8. 2007, č. j. 2 Cad 147/2007 – 11,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci stěžovatele Mgr. Pavlu Zahradníkovi, advokátovi, se přiznává odměna za zastupování ve výši 1600 Kč, která mu bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Kasační stížností (označenou jako „odvolání“) podanou dne 4. 9. 2007 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení uvedeného soudu ze dne 31. 8. 2007, č. j. 2 Cad 147/2007 – 11, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 3. 2007, č. j. X, kterým byla zamítnuta jeho žádost o přiznání částečného invalidního důchodu.

Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Českých Budějovicích, poté, co usnesením ze dne 4. 10. 2007, č. j. 2 Cad 147/2007 - 34, ustanovil stěžovateli na jeho žádost k zastupování v řízení o kasační stížnosti JUDr. Mgr. Pavla Zahradníka, advokáta, se sídlem v Jindřichově Hradci, ul. Sládkova 351/II, předložil dne 16. 10. 2007 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 16. 10. 2007, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 10. 2007, zástupce stěžovatele uvedl, že na základě projednání s p. K. sděluje, že od p. K. dostal pokyn, aby kasační stížnost v předmětné věci nepodával. K výzvě Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2007, aby za situace, kdy kasační stížnost již dříve podal sám žalobce, upřesnil zda učiněný projev vůle zahrnuje, resp. vyjadřuje, vůli žalobcem podanou kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 8. 2007, č. j. 2 Cad 147/2007 - 11, „vzít zpět“, zástupce stěžovatele zaslal Nejvyššímu správnímu soudu „zpětvzetí kasační stížnosti“ ze dne 29. 10. 2007, podepsané samotným žalobcem, p. M. K. V tomto podání se výslovně uvádí: „Ve věci kasační stížnosti sp. zn. 4Ads 118/2007, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 2 Cad 147/2007, ze dne 31. 8. 2007 beru zpět podanou kasační stížnost.“

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

S ohledem na to, že zástupce stěžovatele Mgr. Pavel Zahradník, advokát, byl ustanoven soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 8 s. ř. s. označenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby (á 500 Kč - § 11 odst. 1 b/, d/ ve spojení s § 9 odst. 2 cit. vyhlášky) a dvou režijních paušálů (á 300 Kč - § 13 odst. 3 téže vyhlášky). Ustanovenému zástupci se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 1600 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2007

JUDr. Marie Turková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 4 Ads 118/2007 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies