6 Ads 144/2007 - 127

13. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2007, čj. 6 Ads 144/2007 - 127)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: Ing. L. K., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2007, č. j. 1 Cad 67/2006 - 77,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 20. 7. 2006 žalobu, v níž se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 7. 2006, č. j. 71406/2006/SOC/4, kterým bylo zamítnuto její odvolání ve věci snížení dávky sociální péče. Zároveň se žalobou předložila stěžovatelka vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a požádala o ustanovení zástupce soudem. Městský soud její žádosti vyhověl a zástupce pro řízení o žalobě jí ustanovil. Rozsudkem ze dne 10. 5. 2007, č. j. 1 Cad 67/2006 - 60, pak stěžovatelčinu žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost, v níž mj. opět požádala o ustanovení zástupce soudem a o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti. Ke své žádosti přiložila vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ze dne 18. 6. 2007.

Usnesením blíže označeným v záhlaví tohoto rozsudku městský soud stěžovatelce zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovil. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatelka zamlčela skutečnosti týkající se jejích majetkových poměrů a navíc dle jeho zjištění nahlédnutím do výpisu z katastru nemovitostí je stěžovatelka vlastníkem pozemků v katastrálním území P. u Ch. n. C. a to parcel č. 131/1, výměra 7983 m ², č. 131/2, výměra 8000 m², č. 131/5, výměra 7000 m², č. 573/13, výměra 6800 m², č. 576/6, výměra 5000 m², č. 295/4, výměra 16 m², č. 295/8, výměra 210 m², č. 296/1, výměra 2395 m², č. 298/3, výměra 203 m², a pozemků v katastrálním území K. - parcely č. 582, výměra 45 611 m² a č. 605, výměra 46 m². Na základě této skutečnosti, kterou stěžovatelka v Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (dále jen „Potvrzení“) ze dne 18. 6. 2007 neuvedla, soud rozhodl tak, že jí zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovil, neboť u ní nejsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka kasační stížnost, jíž se domáhá jeho zrušení a vrácení věci městskému soudu k dalšímu řízení. Dovolává se kasačních důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a), b), d) a e) s. ř. s. Stěžovatelka především namítá, že v Potvrzení žádné podstatné skutečnosti nezamlčela, jelikož v poučení formuláře je uvedeno - „žadatelka uvede veškerý majetek větší ceny, který jí patří“. Tvrdí svoji nemajetnost, jelikož nemá žádných příjmů a cenu vlastněných parcel, z nichž jí neplyne žádný příjem, označuje za „zanedbatelnou“, tedy nemající větší ceny, a proto parcely do formuláře neuvedla. Navíc jsou tyto parcely zatíženy úvěrem.

Stěžovatelka v kasační stížnosti „doplňuje“ do formuláře o osobních a majetkových poměrech, bodu IX/28, dluh ve výši 129 468 Kč na úhradu základních životních potřeb, náklady soudního a správního řízení ve výši 10 000 Kč a 63 000 Kč na hledání zaměstnání za dobu od března 2004 do současnosti. Dále uvádí, že má dluh na zaplacení veřejného zdravotního pojištění ve výši 12 936 Kč. Celkový dluh činí 215 404 Kč a stěžovatelka sama se tedy označuje za osobu předluženou. Na podporu svých závěrů a tvrzení odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 21/2003 - 57 a č. j. 6 Ads 48/2007 - 45. Usnesení městského soudu bylo dle stěžovatelky vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, a proto navrhuje, aby bylo zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že z výpisu z katastru nemovitostí je patrné stěžovatelčino vlastnictví nemovitého majetku, a to převážně orné půdy, dále pak vodní plochy a ostatní plochy. Pojem „majetek větší ceny“ není v žádném právním předpisu blíže definován, nicméně žalovaný se domnívá, že pod tento pojem lze zahrnout i majetek, který dosahuje nižší ceny, než ceny stanovené v „milionech korun.“

Žalovaný je toho názoru, že pro osvobození od soudních poplatků není podstatné, zda z vlastnictví nemovitého majetku stěžovatelka má příjem či jiné výhody, ale důležitým shledává samotný fakt existence tohoto majetku. Dále poukazuje na skutečnost, že pokud je nemovitý majetek zatížen úvěrem, jak tvrdí stěžovatelka, pak tento úvěr musí být splácen, neboť majetek není obstaven a není ani jiným způsobem omezeno právo s tímto majetkem nakládat. K problematice vyčíslených dluhů žalovaný uvádí, že stěžovatelka pobírala v době od března 2004 do června 2006 dávky sociální péče, které jí byly s účinností od 1. 7. 2006 odejmuty z důvodu jejího vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro maření součinnosti. Pokud má tedy stěžovatelka dluhy na úhradách základních životních potřeb a dalších nezbytných záležitostech, vznikly tyto dluhy na základě její vědomé činnosti a je tedy její věcí, jaké částky si od věřitelů půjčovala. Ve věci dluhu na zdravotním pojištění učinil žalovaný písemným podáním dotaz u Všeobecné zdravotní pojišťovny, územního pracoviště v Kolíně. Z odpovědi dotázaného vyplynulo, že stěžovatelka nemá žádných dluhů na všeobecném zdravotním pojištění a pojistné v roce 2007 hradí pravidelně. Výše uvedené svědčí dle žalovaného o tom, že stěžovatelka neuvádí pravdivé údaje a existenci finančních prostředků zatajuje nejen správním orgánům, ale i soudům. Argumentaci spočívající v odkazech na judikáty Nejvyššího správního soudu žalovaný odmítá, jelikož se v nich řešené případy na situaci stěžovatelky nevztahují. V závěru žalovaný navrhuje zamítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného usnesení (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), a je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatelka byla účastníkem řízení, z něhož napadené usnesení vzešlo (§ 102 s. ř. s.). Z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že v řízení o kasační stížnosti proti usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce soudem nemusí být stěžovatel zastoupen advokátem. Z obsahu kasační stížnosti Nejvyšší správní soud vyvodil, že se stěžovatelka dovolává kasačních důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) a b).

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů, neshledal přitom vady, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že tato kasační stížnost není důvodná.

Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. může soud navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.

Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.

Nezbytným předpokladem posouzení žádosti o ustanovení advokáta soudem pro řízení o kasační stížnosti, z hlediska splnění podmínky pro osvobození od soudních poplatků, je především řádně a pravdivě vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech žadatele. Žadatel je tedy sám povinen soudu prokázat, jaké jsou jeho příjmy, pokud nějaké pobírá, zda vlastní majetek větší ceny, popřípadě zda mu z něj plynou příjmy nebo výnosy či nikoliv. Stěžovatelka do Potvrzení ze dne 18. 6. 2007 nezmínila vlastnictví výše uvedených nemovitostí a dále do bodu IX/28 „Mám tyto  dluhy:“, neuvedla žádných dluhů a až v kasační stížnosti naopak celkovým dluhem ve výši 215 404 Kč obhajuje svoji nemajetnost a předluženost. Městskému soudu tak znemožnila řádné posouzení předpokladů pro ustanovení zástupce soudem a rovněž snížila věrohodnost údajů v Potvrzení obsažených. Nelze proto městskému soudu vytýkat, že se otázkou příjmů či výnosů z daných nemovitostí nezabýval a žádosti stěžovatelky o ustanovení zástupce soudem nevyhověl.

Nejvyšší správní soud nad rámec tohoto rozhodnutí poukazuje na vlastní judikaturu, v níž se k otázce důsledků vlastnictví nemovitostí za daných souvislostí již vyjádřil (např. viz rozsudek ze dne 24. 6. 2004, č. j. 6 Ads 44/2003 - 63, dostupný na www.nssoud.cz). „Účastníka řízení nelze zpravidla osvobodit od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s., pokud - i přes nízký příjem, který by sám o sobě takový postup odůvodňoval - je vlastníkem dvou nemovitostí (byť jedna z nich je zatížena dluhem).“

Nejvyšší správní soud tedy na základě posouzení stěžovatelčiných námitek uplatněných v kasační stížnosti konstatuje, že v závěrech vyslovených v napadeném  usnesení Městského soudu v Praze neshledal nesprávnost, jež by mohla přivodit nezákonnost jeho rozhodnutí. Z těchto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. Stěžovatelka neměla ve věci úspěch, proto jí právo na náhradu nákladů řízení nenáleží. Žalovaný žádné náklady neuplatňoval a Nejvyšší správní soud ani žádné mu vzniklé náklady ze spisu nezjistil, a proto rozhodl tak, že žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 6 Ads 144/2007 - 127, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies