2 Azs 87/2007 - 52

10. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: S. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 7. 2007, č. j. 62 Az 60/2006 - 34,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Svojí kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 10. 2006, č. j. OAM-1052/VL-20-HA18-2006. Tímto správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Podle § 106 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Kasační stížností napadené rozhodnutí bylo právnímu zástupci stěžovatelky doručeno dne 30. 7. 2007 (viz. doručenka na č. l. 37 soudního spisu). Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pondělí 30. 7. 2007. Poslední den lhůty připadá na pondělí 13. 8. 2007, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost podaná stěžovatelkou poštou Krajskému soudu v Ostravě až 14. 8. 2007 byla tedy podána opožděně.

Skutečnost, že stěžovatelka v kasační stížnosti tvrdí, že jí bylo kasační stížností napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno až dne 8. 8. 2007, kdy ke své žádosti obdržela od soudu stejnopis rozhodnutí, je v této souvislosti nerozhodná, neboť podstatné pro posouzení včasnosti kasační stížnosti je, kdy bylo rozhodnutí krajského soudu doručeno právnímu zástupci stěžovatele, neboť pouze tomuto bylo napadané rozhodnutí doručeno s procesními účinky (§ 42 odst. 2 věta první s. ř. s.).

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2007

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. 2 Azs 87/2007 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies