Pst 23/2007 - 25

19. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2007, čj. Pst 23/2007 - 25)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jana Passera, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem Praha 1, nábř. E. Beneše 4, zastoupeného JUDr. Václavem Henychem, vrchním ředitelem Sekce legislativy a všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politická stranaSociálně demokratická aliance nezávislých“, se sídlem Žitná 13, 120 00 Praha 2, v řízení o návrhu na rozpuštění politické strany,

takto :

I. Politická strana Sociálně demokratická aliance nezávislých se rozpouští.

II. Navrhovateli se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

III. Likvidátorem se určuje Mgr. Radslav Janeček, advokát se sídlem se sídlem Bubeníčkova 44, Brno.

Odůvodnění :

Dne 5.10. 2007 podala u Nejvyššího správního soudu vláda ČR (dále jen „navrhovatel“) návrh na rozpuštění politické strany Sociálně demokratická aliance nezávislých (dále jen „odpůrce“) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon o politických stranách“). Tento návrh odůvodnil navrhovatel tím, že Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 8. 2. 2006, č. j. Pst 5/2005 - 19, pozastavil činnost odpůrce, a to pro opakované nesplnění zákonné povinnosti každoročně předložit Poslanecké sněmovně PČR vždy do 1. dubna výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 1 zákona o politických stranách), a to jmenovitě za roky za roky 2002 a 2003. Jelikož odpůrce po pozastavení činnosti neučinil kroky k odstranění závadného stavu (tzn. nepředložil Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 2002 a 2003) a navíc nepředložil tyto zprávy ani za roky 2004, 2005 a 2006, je navrhovatel toho názoru, že zákonné podmínky pro rozpuštění odpůrce byly splněny.

Odpůrce se k podanému návrhu nevyjádřil. Zásilka obsahující výzvu odpůrci k vyjádření se vrátila s tím, že adresát (doručováno na adresu Žitná 13, 120 00 Praha 2, tzn. adresu sídla strany) si zásilku nevyzvedl.

Z obsahu spisu soud konstatuje, že z usnesení Poslanecké sněmovny č. 495 ze 16. schůze konané dne 21. 5. 2003 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2002 (část II. písm. c bod 75) a usnesení Poslanecké sněmovny č. 1136 z 31.schůze konané dne 7. 5. 2004 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2003 (část III. písm. b/ bod 27) odpůrkyně nepředložila výroční finanční zprávy za rok 2002 a za rok 2003. Neučinila tak ani dodatečně, jak vyplývá z dokumentace výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí, která je uložena v sekretariátu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. Poslanecké sněmovně nebyly předloženy ani výroční finanční zprávy strany za rok 2004, 2005 a 2006, jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1699 ze 44. schůze 12. května 2005 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2004, z usnesení Poslanecké sněmovny č. 2447 z 55. schůze 26. dubna 2006 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005 a z usnesení Poslanecké sněmovny č. 295 ze 14. schůze 27. dubna 2007 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006. Z tohoto důvodu Poslanecká sněmovna požádala vládu o rozpuštění politické strany, a vláda navrhla, aby Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí, že se Sociálně demokratická aliance nezávislých rozpouští. K výzvě Nejvyššího správního soudu Poslanecká sněmovna přípisem Ing. M. H., tajemnice kontrolního výboru ze dne 6.11.2007, č. j. KV/2.11.2007/10632/00379/073H, sdělila, že odpůrce do 6.11.2007 nepředložil Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 2002 až 2006.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s ustanoveními § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 cit. zákona může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle podobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v ustanovení § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 cit. zákona o rozpuštění strany a hnutí rozhoduje na návrh vlády, případně na návrh prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Podle ustanovení § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.

Na základě shora popsaných skutečností Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný, protože odpůrce po pozastavení jeho činnosti v zákonem stanovené době jednoho roku neučinil žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil výroční finanční zprávy za roky 2002 a 2003. Navíc, jak vyplývá z citovaných usnesení Poslanecké sněmovny odpůrce svoji zákonnou povinnost nesplnil ani ve vztahu k rokům 2004, 2005 a 2006. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o rozpuštění uvedeného politického strany. Ve věci rozhodl soud bez jednání za podmínky § 51 odst. 1 s. ř. s..

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když úspěšnému navrhovateli náklady řízení nevznikly. Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách určil Nejvyšší správní soud likvidátorem Mgr. Radslava Janečka, advokáta se sídlem Bubeníčkova 44, 615 00 Brno, který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustná obnova řízení za podmínek uvedených v § 111 a násl. s. ř. s. Návrh na obnovu řízení lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl odůvodu obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí však může být návrh podán jen tehdy, jestliže byl zrušen trestní rozsudek, jímž byl soud při svém rozhodování vázán.

V Brně dne 19. prosince 2007

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. Pst 23/2007 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies