6 Ads 128/2007 - 96

13. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: S. M . , proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 1 Cad 52/2006 - 33 ze dne 5. 6. 2006,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným  usnesením Městského soudu v Praze byla žaloba proti žalovanému o náhradu majetkové a nemajetkové újmy odmítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Městského soudu v Praze, které mu bylo doručeno dne 12. 6. 2006, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla doručena městskému soudu dne 16. 6. 2006. Současně stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2006, č. j. 1 Cad 52/2006 - 58, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení této výzvy předložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a prostřednictvím svého zástupce doplnil kasační stížnost o náležitosti uvedené v § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 103 s. ř. s., a to poté, kdy usnesením tohoto soudu ze dne 26. 7. 2006, č. j. 1 Cad 52/2006 - 46, byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro nesplnění podmínek ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Kasační stížnost směřující proti tomuto rozhodnutí o neustanovení advokáta byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta usnesením ze dne 28. 3. 2007, č. j. 6 Ads 22/2007 - 74, jež nabylo právní moci dne 2. 5. 2007. Poté byl stěžovatel vyzván městským soudem přípisem ze dne 2. 8. 2007, č. j. 1 Cad 52/2006 - 80, k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2006, č. j. 1 Cad 52/2006 - 33, ve smyslu požadavku ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatel nedoložil k výzvě soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 6 Ads 128/2007 - 96, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies