3 Azs 92/2007 - 47

19. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: A. Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2007, č. j. 56 Az 16/2007 – 24,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. 1. 2007, č. j. OAM-17/LE-PA03-PA03-2007. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zák. č. 325/1999 Sb. Ve svém podání žalobce důvody ve smyslu ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. neuvedl, navrhl však, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc vrácena Krajskému soudu k dalšímu projednání. Zároveň požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o tlumočníka do ukrajinského jazyka.

Usnesením ze dne 10. 8. 2007 Krajský soud v Brně žádost žalobce o ustanovení zástupce zamítl a zároveň jej vyzval, aby ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení usnesení odstranil nedostatky svého podání a doložil plnou moc advokátu, který jej bude zastupovat v řízení. Poučil ho rovněž o následcích nesplnění výzvy. Toto usnesení bylo žalobci doručováno na adresu uvedenou jím samotným v kasační stížnosti, a protože žalobce zde nebyl zastižen, byla obálka s písemností dne 21. 8. 2007 uložena. Za den doručení se tak považuje den 24. 8. 2007. Na výzvu soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení nejsou splněny. Žalobce sám nemá předepsané vysokoškolské právnické vzdělání, plnou moc advokátu, který by jej zastupoval v řízení o kasační stížnosti pak ani na výzvu soudu nepředložil. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobce je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však postupem podle ust. § 108 s. ř. s. odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. odmítl. Nerozhodoval již při tom o žádosti žalobce o ustanovení tlumočníka do ukrajinského jazyka, neboť tato potřeba nevyšla v řízení najevo.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. prosince 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 3 Azs 92/2007 - 47, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies