9 Azs 170/2007 - 47

09. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele G. T., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 1. 2007, č. j. 64 Az 83/2006 - 20,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 20. 7. 2006, č. j. OAM-797/VL-07-04-2006. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel v podané kasační stížnosti žádal mimo jiné i o bezplatné ustanovení zástupce. Krajský soud jej za účelem posouzení předpokladů pro vyhovění výše uvedené žádosti vyzval k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů a zaslal mu příslušný formulář. Stěžovateli byla poštovní zásilka s uvedenou výzvou doručována na adresu, kterou sám uvedl v kasační stížnosti. Držitel poštovní licence, jehož prostřednictvím bylo doručováno, však zásilku vrátil soudu zpět s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý (č. l. 32 spisu). Krajský soud proto požádal o prověření pobytu odbor pátrání a kontroly pobytu oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha a dále evidenční odbor ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Z přípisů uvedených subjektů bylo zjištěno shodně místo pobytu stěžovatele na adrese P. 4 – N., U G. 5/126. Zmíněný formulář k prokázání poměrů odůvodňujících bezplatné ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti krajský soud zaslal na nově zjištěnou adresu. Doručovaná zásilka se vrátila soudu zpět, a to s uvedením, že adresát nebyl zastižen.

S odůvodněním, že adresát nereagoval na výzvu k prokázání svých majetkových a osobních poměrů, krajský soud stěžovateli usnesením ze dne 24. 7. 2007, č. j. 64 Az 83/2006 – 43, neustanovil zástupce z řad advokátů. Současně jej vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Usnesení obsahovalo poučení o následcích nedoložení plné moci, tj. o případném odmítnutí kasační stížnosti. Písemné vyhotovení tohoto usnesení bylo stěžovateli zasláno na adresu jeho pobytu. Jelikož si stěžovatel tuto zásilku nevyzvedl, ač mu její uložení u držitele poštovní licence provádějícího doručování bylo oznámeno, nastaly ke dni 30. 7. 2007 účinky fikce doručení [§ 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“)]. Fyzicky si stěžovatel uloženou zásilku převzal dne 9. 8. 2007, což stvrdil svým podpisem na doručence. Na výše označené usnesení krajského soudu však přesto nijak nereagoval, kasační stížností toto usnesení nenapadl a krajskému soudu ve stanovené lhůtě nepředložil plnou moc udělenou advokátovi, který by jej v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku zastupoval.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupen není, přičemž tato skutečnost brání projednání kasační stížnosti. Jde o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2007, sp. zn. 9 Azs 170/2007 - 47, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies