7 Azs 59/2007 - 50

19. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Mgr. et Ing. et Bc Radovana Havelce, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci stěžovatele S. I., zastoupeného opatrovníkem SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty, se sídlem v Brně, Mostecká 5, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2006, č. j. 65 Az 299/2005-19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel se podanou kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2006, č. j. 65 Az 299/2005 - 19, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 2. 8. 2005, č. j. OAM-1269/VL-10-08-2005, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

V kasační stížnosti podané proti tomuto rozsudku v zákonné lhůtě z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s. stěžovatel vyjádřil nesouhlas se zamítnutím žaloby s tím, že při projednávání jeho žádosti došlo k chybám správního orgánu, neboť v zemi původu byl ohrožen na životě z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině. Jde nejen o ohrožení života, ale také o nepředstavitelný psychický nátlak a stát není schopen mu odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před takovým jednáním. Má za to, že v jeho případě jsou dány i zákonné podmínky pro udělení humanitárního azylu podle ustanovení § 14 zákona o azylu. Současně stěžovatel požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 3. 2007, č. j. 65 Az 299/2005 - 39, byl stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti ustanoven opatrovníkem SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty se sídlem v Brně, neboť stěžovatelův pobyt se soudu nepodařilo zjistit, a to ani prostřednictvím Policie ČR.

Ze spisu Krajského soudu v Ostravě dále vyplývá, že usnesením ze dne 2. 8. 2007, č. j. 65 Az 299/2005 – 43, bylo rozhodnuto, že stěžovateli se zástupce z řad advokátů neustanovuje. Současně byl tímto usnesením opatrovník stěžovatele mimo jiné vyzván,
aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, který bude stěžovatele v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Stěžovatel, respektive jeho opatrovník, byl také poučen, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví požadavkům krajského soudu, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení převzal opatrovník stěžovatele 9. 8. 2007 a nijak na něj nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o jeho kasační stížnosti je zvláštní podmínkou řízení o tomto mimořádném opravném prostředku, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze rozhodnout ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu právnické vzdělání nemá a jelikož ani na výzvu nepředložil opatrovník stěžovatele krajskému soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, nelze než konstatovat, že nebyl odstraněn nedostatek podmínky řízení, který brání pokračování v řízení.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 7 Azs 59/2007 - 50, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies