4 Azs 92/2007 - 56

19. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: D. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2007, č. j. 56 Az 342/2006 - 27,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 29. 5. 2007, č. j. 56 Az 342/2006 - 27, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1188/LE-PA03-PA03-2006, ze dne 16. 11. 2006, a rozhodl dále, že žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel požádal o ustanovení zástupce a navrhl, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc byla krajskému soudu vrácena k dalšímu řízení.

Při posuzování včasnosti podané kasační stížnosti krajský soud zjišťoval místo pobytu stěžovatele v době, kdy mu byl do Pobytového střediska Z. u B. doručován napadený rozsudek.

Ze sdělení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ze dne 31. 7. 2007, č. j. UT-73-74/UZ-2007, soud zjistil, že stěžovatel není od 30. 7. 2007 ve stavu ubytovaných v Pobytovém středisku Z. u B., ve dnech 4. až 16. 7. 2007 se zdržoval na dlouhodobém opuštění na adrese P. 9, K. 606/30, jeho současné místo pobytu není známo. Podle sdělení Policie České republiky, evidenční odbor Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ze dne 16. 8. 2007, č. j. SCPP-16-243/E2-2007, je poslední adresou pobytu stěžovatele Pobytové středisko Z. u B., které stěžovatel dne 30. 7. 2007 opustil. Současné místo pobytu stěžovatele není známo.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 8. 2007, č. j. 56 Az 342/2006 - 48, ustanovil opatrovnicí stěžovatele paní B. S., pracovnici Krajského soudu v Brně. V odůvodnění soud uvedl, že pobyt stěžovatele není od 30. 7. 2007 soudu znám, proto podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 64 s. ř. s. ustanovil stěžovateli opatrovníka.

Dne 2. 10. 2007 byl spis krajského soudu předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel je k pobytu hlášen v Pobytovém středisku Z. u B., stejnou adresu uvedl rovněž v kasační stížnosti. Stěžovatel však pobytové středisko dne 30. 7. 2007 opustil, nezdržuje se tedy v místě hlášeného pobytu a z obsahu soudního spisu vyplývá, že změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. října 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2007, sp. zn. 4 Azs 92/2007 - 56, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies