6 Ads 115/2007 - 73

18. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ing. J. E . , zastoupen JUDr. Josefem Šperkem, advokátem, se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 157, Hořice, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Wonkova 1142, Hradec Králové, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného č. j. 14463/SV/2006 ze dne 27. 6. 2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Ca 63/2006 - 46 ze dne 17. 4. 2007,

takto :

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Ca 63/2006 - 46 ze dne 17. 4. 2007 se zrušuje a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

II. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. Josefu Šperkovi, se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 800 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Ca 63/2006 - 46 ze dne 17. 4. 2007 byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. j. 14463/SV/2006 ze dne 27. 6. 2006, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce v Jičíně č. j. SSP/336/06/Hd ze dne 9. 5. 2006, ve věci návrhu na obnovu řízení o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavku na dítě. V odůvodnění svého usnesení krajský soud uvedl, že ze správního spisu žalovaného bylo zjištěno, že se žalobci nepodařilo rozhodnutí odvolacího správního orgánu doručit dne 29. 6. 2006 na jím sdělenou adresu pobytu (H., Ž. 520) a byla mu proto zanechána výzva s poučením, že zásilka byla uložena a je od tohoto dne připravena k vyzvednutí. Protože písemnost byla připravena k vyzvednutí dnem 29. 6. 2006, došlo s přihlédnutím k § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k fiktivnímu doručení dne 9. 7. 2006. Krajskému soudu však byla žaloba doručena až 11. 9. 2006, tedy po uplynutí dvouměsíční lhůty zákonem stanovené pro její podání, a tedy opožděně (lhůta doběhla dne 10. 7. 2006, když dne 9. 7. 2006 byla neděle). Skutečnost, že si žalobce zásilku s rozhodnutím vyzvedl v místě uložení až dne 11. 7. 2006 nemá na běh lhůty žádný vliv. V důsledku opožděného podání návrhu tak krajskému soudu nezbylo než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), návrh odmítnout.

Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost a zároveň požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 5. 2007 byl žalobci ustanoven zástupce JUDr. Josef Šperk, advokát, se sídlem v Hořicích, který byl dalším  usnesením krajského soudu ze dne 1. 6. 2007 vyzván, aby doplnil kasační stížnost o údaj, kdy bylo stěžovateli napadené usnesení doručeno a v jakém rozsahu a z jakých důvodů je stěžovatel napadá včetně uvedení příslušných odstavců § 103 s. ř. s.

V doplňku kasační stížnosti ze dne 26. 6. 2007 stěžovatel prostřednictvím svého zástupce uvedl, že nezákonnost rozhodnutí spočívá v tom, že soud rozhodl o odmítnutí žaloby podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. pro opožděnost, ačkoliv uvedený důvod nebyl dán. Důvod kasační stížnosti je tedy dán § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Stěžovatel nepovažuje za správné konstatování krajského soudu, že skutečnost, že si stěžovatel zásilku s rozhodnutím odvolacího správního orgánu vyzvedl v místě uložení až dne 11. 7. 2006, nemá na běh lhůty žádný vliv. Je toho názoru, že toto konstatování soudu vedlo k nezákonnosti jeho rozhodnutí, když soud nevzal vůbec v úvahu tvrzení stěžovatele, že mu nebyla zanechána žádná výzva s poučením (o uložení zásilky a její připravenosti k vyzvednutí). Zejména však stěžovatel vytýká krajskému soudu, že za rozhodné datum doručení považuje datum fiktivního  doručení, nikoliv datum doručení faktického, kdy zásilka ve skutečnosti stěžovateli doručena byla, a to prokazatelně dne 11. 7. 2006 na poště v H. Vzhledem k uvedenému je zjevné, že rozdíl v nahlížení na doručení zásilky soudem a stěžovatelem činí jeden den. Stěžovatel má za to, že vzhledem k faktickému doručení nelze aplikovat ustanovení o  doručení fikcí. Proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti projevil nesouhlas s námitkami obsaženými v této kasační stížnosti a navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.

Nejvyšší správní soud napadený rozsudek krajského soudu přezkoumal v souladu s § 109 odst. 2, 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost je důvodná.

Stěžovatel v kasační stížnosti uplatnil důvod podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., podle něhož lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu.

V předmětné věci jde o posouzení, zda žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 6. 2006, č. j. 14463/SV/2006, byla podána včas ve dvouměsíční lhůtě ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s. Z obsahu správního spisu vyplývá, že uvedené rozhodnutí bylo žalobci doručováno prostřednictvím doručujícího orgánu, a protože při doručení dne 29. 6. 2006 nebyl zastižen byla mu zanechána výzva a příslušné poučení a zásilka byla připravena od uvedeného  dne k vyzvednutí. Vzhledem k tomu, že stěžovatel si uloženou písemnost nevyzvedl ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, znamená to, že ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu se písemnost považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Protože poslední den lhůty připadl na neděli 9. 7. 2006, došlo k fiktivnímu doručení písemnosti v pondělí dne 10. 7. 2006, přičemž skutečnost, že si stěžovatel písemnost vyzvedl až dne 11. 7. 2006 nemá na běh lhůty žádný vliv. Námitka stěžovatele, že běh lhůty nutno počítat až od okamžiku faktického vyzvednutí písemnosti, není důvodná, v této souvislosti lze poukázat na ustálenou soudní judikaturu, která vychází z toho, že na posuzování okamžiku doručení nemá vliv, že adresát přijal písemnost reálně později. Dvouměsíční lhůta k podání žaloby tedy uplynula dne 10. 9. 2006, protože však uvedeného dne byla neděle posunuje se dvouměsíční lhůta na pondělí 11. 9. 2006. Uvedeného  dne byla žaloba krajskému soudu doručena, znamená to, že k podání žaloby došlo včas v rámci dvouměsíční zákonné lhůty.

Krajský soud tedy nesprávně posoudil otázku včasnosti podání žaloby a v důsledku toho pochybil, pokud návrh pro opožděnost odmítl.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou a napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). Krajský soud v Hradci Králové je v dalším řízení vázán shora vysloveným právním názorem (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

Protože Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Krajským soudem ustanovený zástupce stěžovatele k výzvě Nejvyššího správního soudu nevyčíslil svoji odměnu za zastupování stěžovatele, byla tato odměna proto stanovena podle obsahu spisu. Ze spisu vyplývá, že ustanovený zástupce doplnil kasační stížnosti podáním ze dne 26. 6. 2007, což představuje úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, za nějž náleží odměna v částce 500 Kč (§ 9 odst. 2 ve spojení s § 7 bod 2. uvedené vyhlášky). S připočtením režijního paušálu ve výši 300 Kč ve smyslu § 13 odst. 3 uvedené vyhlášky, byla ustanovenému advokátovi přiznána odměna v celkové výši 800 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu..

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 6 Ads 115/2007 - 73, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies