4 Ads 96/2007 - 1

05. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: V. K., zast. JUDr. Milanem Štětinou, advokátem, se sídlem Česká Lípa, Jiráskova 614, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 19. 3. 2007, č. j. 63 Cad 71/2006 – 37,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti .

III. Zástupci stěžovatele JUDr. Milanu Štětinovi, advokátu, se přiznává odměna za zastupování ve výši 2856 Kč, která mu bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 60 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Kasační stížností podanou dne 6. 4. 2007 u Nejvyššího správního soudu se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 19. 3. 2007, č. j. 63 Cad 71/2006 – 37, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 9. 2006, č. j. X, kterým byla zamítnuta jeho žádost o přiznání plného invalidního důchodu s odůvodněním, že podle závěrů posudkového lékaře ze dne 31. 8. 2006 schopnost soustavné výdělečné činnosti stěžovatele poklesla jen o 55 %, nikoliv o alespoň 66 %, jak vyžaduje zákon pro přiznání plného invalidního důchodu.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2007, č. j. Na 109/2007 – 4, byla kasační stížnost postoupena Krajskému soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, k provedení úkonů krajského soudu, které přísluší krajskému soudu provést po podání kasační stížnosti (§ 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „s. ř. s.“).

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, poté, co usnesením ze dne 18. 6. 2007, č. j. 63 Cad 71/2006 - 56, ustanovil stěžovateli na jeho žádost k zastupování v řízení o kasační stížnosti JUDr. Milana Štětinu, advokáta, se sídlem Jiráskova 614, Česká Lípa, a vyžádal doplnění kasační stížnosti, předložil dne 30. 8. 2007 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 3. 10. 2007 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

V podání ze dne 9. 10. 2007, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 10. 2007, zástupce stěžovatele uvedl, že po poradě stěžovatele se znalcem z oboru posudkového lékařství bere žalobu zpět. K výzvě Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2007, aby upřesnil k jakému podání směřuje projev vůle podání „vzít zpět“, když o žalobě již bylo rozhodnuto, zástupce stěžovatele sdělením ze dne 16. 10. 2007 upřesnil, že podání ze dne 9. 10. 2007 vyjadřuje vůli zpětvzetí kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů („s. ř. s.“) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

S ohledem na to, že zástupce stěžovatele JUDr. Milan Štětina, byl ustanoven soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 8 s. ř. s. označenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby (á 500 Kč - § 11 odst. 1 b/, d/ ve spojení s § 9 odst. 2 cit. vyhlášky) a tří režijních paušálů (á 300 Kč - § 13 odst. 3 téže vyhlášky). Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „daň“), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Částka daně, vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. činí 456 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 2856 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2007

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. 4 Ads 96/2007 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies