6 Azs 94/2007 - 1

05. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 05.12.2007, čj. 6 Azs 94/2007 - 1)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: O. B. C., zastoupen opatrovníkem JUDr. Jaroslavem Dulíčkem, advokátem, se sídlem Velké náměstí 147, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 28 Az 28/2007 - 14 ze dne 17. 4. 2007,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému opatrovníku žalobce, JUDr. Jaroslavu Dulíčkovi, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 1200 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 28 Az 28/2007 - 14 ze dne 17. 4. 2007, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2007, č. j. OAM - 173/VL - 20 - P07 - 2005, jímž žalovaný stěžovateli neudělil mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl své místo pobytu, pouze napsal, že je později doplní. Protože tak neučinil, Krajský soud v Hradci Králové se pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) místo pobytu stěžovatele zjistit. Krajský soud přistoupil k pokusu o zjištění místa jeho pobytu prostřednictvím Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové. Ze sdělení jmenované složky Policie České republiky ze dne 3. 7. 2007 vyplývá, že k tomuto datu nebyl stěžovatel hlášen v evidencích cizinecké policie k pobytu. Stejně tak zůstal bezvýsledný pokus o zjištění místa pobytu stěžovatele prostřednictvím odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (přípis ze dne 18. 7. 2007, č. l. 28) a prostřednictvím

Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha (přípis ze dne 23. 7. 2007, č. l. 29). V návaznosti na toto zjištění ustanovil Krajský soud v Hradci Králové stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a kasační stížnost předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatel sám neuvedl žádnou adresu svého pobytu na území České republiky, a vzhledem k tomu, že se v rámci provádění úkonů ve smyslu ustanovení § 108 s. ř. s. nepodařilo krajskému soudu skutečný pobyt zjistit, přičemž Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovateli pátrat, lze mít za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil krajský soud, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovateli byl ustanoven opatrovníkem z důvodu neznámého pobytu advokát JUDr. Jaroslav Dulíček. Tomu Nejvyšší správní soud přiznal za dva úkony právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) a d) s přihlédnutím k ustanovení § 7 bod 1 a § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, společně s režijním paušálem ve smyslu § 13 odst. 3 téže vyhlášky odměnu ve výši 1200 Kč. K vyplacení odměny stanovil přiměřenou lhůtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. 6 Azs 94/2007 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies