3 Azs 85/2007 - 61

13. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: N.– E. E., zastoupeného opatrovnicí pro řízení Z. V., administrativní pracovnicí Krajského soudu v Praze, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 2. 2007, č. j. 46 Az 1/2007 – 24,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 12. 2006, č.j. OAM-924/LE-BE04-BE01-2006. Citovaným správním rozhodnutím nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b, zák. č. 325/1999 Sb.

Kasační stížnost podal žalobce z důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., nijak blíže je však nekonkretizoval. Navrhl poté, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Současně s tím požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Z databáze Ministerstva vnitra krajský soud zjistil, že se žalobce naposledy zdržoval na adrese Pobytové středisko K., které však opustil dne 28. 3. 2007. Usnesením ze dne 26. 4. 2007 proto krajský soud ustanovil žalobci opatrovnici pro řízení o kasační stížnosti podle ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spoj. s ust. § 64 s. ř. s.

Podle ust. § 33 zák. č. 325/1995 Sb. soud řízení zastaví, jestliže za b) nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu nebo za e) žadatel o udělení azylu se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že jsou v daném případě splněny oba výše citované důvody pro zastavení řízení. Žalobce se nezdržuje v místě hlášeného pobytu v pobytovém středisku K., změnu pobytu soudu neohlásil a zároveň nelze místo pobytu žadatele zjistit. Nejvyšší správní soud proto rozhodl jak ve výroku uvedeno. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 13.prosince 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 3 Azs 85/2007 - 61, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies