Na 215/2007 - 1

20. 08. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci navrhovatele: I. M., o návrhu na obnovu řízení ve věci usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2007, č. j. 1 Ans 4/2007 – 33,

takto :

I. Návrh na obnovu řízení ze dne 13. 8. 2007 se odmítá .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 7. 2007, č. j. 1 Ans 4/2007 - 33, odmítl kasační stížnost žalobce podanou proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 127/2007 - 17, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Výše uvedeným  usnesením krajského soudu byla odmítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal aby žalovaný rozhodl o jeho odvoláních proti platebním výměrům na daňové penále ze dne 10. 10. 2006, č. j. 145303/06/389911/1214, č. j. 145304/06/389911/1214 a č. j. 145305/06/389911/1214, a rovněž o jeho odvolání proti výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě ze dne 16. 11. 2006 č. j. 160343/06/389911/1214.

Usnesením ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 127/2007 - 15, krajský soud vyloučil část předmětu řízení, pokud jde o tvrzenou nečinnost žalovaného ve věci odvolání žalobce proti výše uvedené výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, k samostatnému projednání.

Napadeným  usnesením pak žalobu ve zbytku zamítl, protože zjistil, že u téhož soudu je již v této věci vedeno řízení, a to na základě žalobcova podání doručeného soudu dne 22. 2. 2007.

Nejvyšší správní soud ve věci vedené pod sp. zn. 1 Ans 4/2007 vycházel ze skutečnosti, že stěžovatel přes výzvu (usnesení ze dne 2. 5. 2007, č. j. 22 Ca 127/2007 - 29) k odstranění nedostatku zastoupení nepředložil ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, ani nedoložil, že by sám měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud konstatoval, že stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna. V řízení proto nebylo možno pokračovat, a proto bylo nutno kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) odmítnout.

Podáním ze dne 13. 8. 2008 sdělil stěžovatel, že dne 16. 5. 2007 podal Krajskému soudu v Ostravě žádost o přidělení advokáta. Žádal proto, aby ve věci bylo rozhodnuto o obnově řízení.

Obnova řízení je stejně jako kasační stížnost mimořádným opravným prostředkem ve správním soudnictví, který umožňuje překonat překážku rei iudicatae a znovu ve věci rozhodnout. Jeho cílem je odstranit nedostatky ve skutkových zjištěních, které vyšly najevo až po právní moci vydaného rozhodnutí.

Podle ustanovení § 111 zákona č. 150/2002 Sb., s. ř. s. řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější. Podle ustanovení § 113 téhož zákona k řízení je příslušný soud, který vydal rozhodnutí, proti němuž návrh na obnovu řízení směřuje.

Podle ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí. Podle odst. 2 téhož ustanovení není obnova řízení přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Podle § 114 odst. 3 s. ř. s. není obnova řízení dále přípustná, směřuje-li návrh proti důvodům rozhodnutí nebo proti výroku o nákladech řízení.

Z výše uvedeného plyne, že ust. § 114 odst. 2 s. ř. s. výslovně vylučuje přípustnost obnovy proti rozhodnutí o kasační stížnosti. Jestliže tedy Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 11. 7. 2007, č. j. 1 Ans 4/2007 - 33, o tom, že kasační stížnost (podaná proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 127/2007 - 17) se odmítá, nelze provést obnovu řízení, resp. vést řízení o takovém návrhu, neboť zákon č. 150/2002 Sb. jej nepřipouští.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Za výše popsané situace nezbylo, než návrh na obnovu řízení o kasační stížnosti ve věci 1 Ans 4/2007 - 33 odmítnout, neboť takový návrh je podle ustanovení § 114 odst. 2 s. ř. s. nepřípustný.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 20. srpna 2007

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 8. 2007, sp. zn. Na 215/2007 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies