9 Azs 162/2007 - 61

23. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Jana Passera, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatelky M. A., zastoupené Mgr. Markem Janstou, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Palackého 267, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 2. 2007, č. j. 63 Az 11/2006 - 17,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupci stěžovatelky Mgr. Vladimíru Mrázovi, advokátovi se sídlem v Praze 1, Konviktská 12, ustanovenému pro řízení o kasační stížnosti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 2007, č. j. 63 Az 11/2006 - 33, se přiznává odměna ve výši 4800 Kč. Tato částka bude uhrazena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 26. 1. 2006, č. j. OAM-81/VL-20-12-2006, byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodná.

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu, která byla odmítnuta napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“). Žaloba byla v podstatě blanketní bez uvedení rozsahu a mezí přezkumu a protože zákonná lhůta pro případné doplnění žalobních bodů již uběhla [§ 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“)], nebylo možné pro chybějící podmínky řízení žalobu projednat.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhá zrušení shora uvedeného usnesení krajského soudu, současně požádala o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 2007, č. j. 63 Az 11/2006 – 33, byl stěžovatelce ustanoven advokát Mgr. Vladimír Mráz, se sídlem v Praze 1, Konviktská 12.

Podáním ze dne 12. 10. 2007, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 15. 10. 2007, vzala stěžovatelka prostřednictvím zplnomocněného advokáta Mgr. Marka Jansty svoji kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení krajského soudu v plném rozsahu zpět, a to s ohledem na skutečnost, že v mezidobí přehodnotila důvody, pro které byla kasační stížnost podána. Součástí zpětvzetí kasační stížnosti je plná moc udělená advokátovi Mgr. Markovi Janstovi, se sídlem v Mladé Boleslavi, Palackého 267. Krajský soud postoupil podání stěžovatelky - zpětvzetí - Nejvyššímu správnímu soudu, kterému byla písemnost doručena dne 17. 10. 2007.

Podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle stěžovatelky, kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatelkou bylo učiněno poté, co byl spis předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. Nejvyšší správní soud tedy v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Podle druhé věty citovaného ustanovení vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k okolnosti, že nebylo prokázáno, že by stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět pro pozdější chování správního orgánu nebo že by byla uspokojena, postupoval Nejvyšší správní soud podle věty první citovaného ustanovení a náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z účastníků řízení. Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 4. 2007, č. j. 63 Az 11/2006 - 33, ustanoven zástupce z řad advokátů Mgr. Vladimír Mráz, advokát se sídlem v Praze 1, Konviktská 12. Bez ohledu na skutečnost, že stěžovatelka následně zmocnila pro zpětvzetí kasační stížnosti jiného zástupce z řad advokátů, byla ustanovenému zástupci stěžovatelky přiznána odměna za již provedené úkony v řízení v celkové částce 4800 Kč, a to za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé – doplnění kasační stížnosti ze dne 19. 6. 2007) podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif). Odměna byla vypočtena podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f), ve spojení s § 7 bod 5., advokátního tarifu tak, že za jeden úkon je stanovena odměna 2100 Kč a k němu náleží náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Náklady právního zastoupení stěžovatelky nese v souladu s ustanovením § 35 odst. 8 s. ř. s. stát. Tato částka proto bude uhrazena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2007, sp. zn. 9 Azs 162/2007 - 61, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies