1 Aps 5/2007 - 82

17. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce Alfa Promotion s. r. o., se sídlem Habartov, Karla Čapka 105, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Sokolově, se sídlem Sokolov, Růžové náměstí 1629, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti JUDr. Antonína Šolce, advokáta se sídlem Karlovy Vary, Jugoslávská 14, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 6. 2007, č. j. 30 Ca 49/2006 - 36,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Shora označeným rozsudkem krajský soud zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného. Žalobce byl v řízení o žalobě zastoupen daňovým poradcem Ing. L. K.

Dne 25. 6. 2007 podal JUDr. Antonín Šolc, advokát se sídlem Karlovy Vary, Jugoslávská 14, ke krajskému soudu kasační stížnost. Jako napadené rozhodnutí uvedl jak shora označený rozsudek krajského soudu, tak rozsudek vydaný krajským soudem ve věci sp. zn. 57 Ca 83/2005 ze dne 16. 1. 2006. Jako účastníka řízení označil žalobce a uvedl, že jedná v jeho zastoupení na základě plné moci. Ke kasační stížnosti však nebyla přiložena žádná listina, která by osvědčovala, že mezi žalobcem a JUDr. Šolcem existuje smluvní zmocnění k podání kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu sp. zn. 30 Ca 49/2006 a k zastupování žalobce v řízení o ní; takovou listinu neobsahuje ani soudní spis vedený krajským soudem v této věci. V kasační stížnosti JUDr. Šolc dále uvedl, že chybějící náležitosti kasační stížnosti budou doplněny na základě výzvy soudu.

Krajský soud svým  usnesením ze dne 27. 6. 2007, č. j. 30 Ca 49/2006 - 54, vyzval JUDr. Šolce, aby soudu doložil své oprávnění jednat jménem žalobce a aby opravil podání ze dne 25. 6. 2007 tak, aby z něj bylo jednoznačně patrno, který rozsudek krajského soudu se kasační stížností napadá, přičemž mu stanovil lhůtu dvou týdnů od doručení předmětného usnesení. Krajský soud poučil JUDr. Šolce o tom, že nedoloží-li ve stanovené lhůtě své oprávnění k podání kasační stížnosti, soud jeho podání dle § 46 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne. Dále krajský soud v poučení uvedl, že jestliže JUDr. Šolc nezašle ve stanovené lhůtě soudu opravené podání, bude mít soud za to, že podáním ze dne 25. 6. 2007 brojí proti rozsudku krajského soudu ze dne 16. 1. 2006, sp. zn. 57 Ca 83/2005. Usnesení bylo dle doručenky založené v soudním spisu JUDr. Šolcovi doručeno dne 2. 7. 2007.

Dne 20. 7. 2007 pak krajský soud předložil soudní spis sp. zn. 30 Ca 49/2006 Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o podané kasační stížnosti. V soudním spise předloženém Nejvyššímu správnímu soudu nebyla založena žádná podání žalobce nebo JUDr. Šolce učiněná po 2. 7. 2007.

S ohledem na to, že náležité označení rozsudku, který je kasační stížností napadán, je jednou z povinných náležitostí kasační stížnosti dle § 106 odst. 1 s. ř. s., a vzhledem k tomu, že v důsledku stanovení kratší než zákonem stanovené lhůty k doplnění náležitostí kasační stížnosti a nesprávného poučení by mohl být žalobce zkrácen na svém ústavně zaručeném právu na přístup k soudu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 8. 2007, č. j. 1 Aps 5/2007 - 61, vyzval žalobce dle kasační stížnosti zastoupeného JUDr. Šolcem, k doplnění náležitostí kasační stížnosti a k doložení oprávnění JUDr. Šolce k podání kasační stížnosti ze dne 25. 6. 2007 a k zastupování v řízení o ní. K tomu mu stanovil lhůtu v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. a poučil jej, že nebudou-li vady kasační stížnosti podané dne 25. 6. 2007 ve stanovené lhůtě odstraněny, zdejší soud kasační stížnost dle § 37 odst. 5 ve spojení s § 106 odst. 1 s. ř. s. odmítne, přičemž nedoloží-li žalobce oprávnění JUDr. Šolce, soud kasační stížnost odmítne dle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. jako návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Uvedené usnesení bylo JUDr. Šolcovi doručeno dne 28. 8. 2007.

Podáním podaným k poštovní přepravě dne 26. 9. 2007 zaslal JUDr. Šolc v zastoupení žalobce doplnění kasační stížnosti, k němuž přiložil plnou moc, dle níž měl být žalobcem zmocněn k zastupování ve věci kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 49/2006. Plná moc byla datována dne 24. 6. 2007, přičemž za žalobce ji podepsal Jiří Hofman jako jednatel.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni Nejvyšší správní soud zjistil, že funkce jednatele Jiřího Hofmana zanikla dne 12. 3. 2007. Z výpisu z obchodního rejstříku dále nevyplývá, že by v mezidobí funkce jednatele Jiřího Hofmana opětovně vznikla. Jelikož však zápis v obchodním rejstříku týkající se vzniku funkce jednatele má pouze deklaratorní povahu (§ 30 obchodního zákoníku), bylo třeba dále ověřit, zda funkce jednatele Jiřího Hofmana v mezidobí opět nevznikla. Bez dalšího tedy nebylo možno učinit závěr o platnosti předložené plné moci a mít tak oprávnění JUDr. Šolce k zastupování žalobce za prokázané.

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 8. 11. 2007, č. j. 1 Aps 5/2007 – 70, vyzval JUDr. Šolce k prokázání platnosti výše uvedené plné moci. Zároveň jej poučil o následcích nedoložení platnosti plné moci spočívající v odmítnutí kasační stížnosti dle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jako návrhu podaného osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Usnesení bylo JUDr. Šolcovi doručeno dne 23. 11. 2007.

Vzhledem k tomu, že JUDr. Šolc Nejvyššímu správnímu soudu platnost plné moci nedoložil, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost dle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2007

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu 

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2007, sp. zn. 1 Aps 5/2007 - 82, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies