3 Azs 72/2007 - 49

13. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce D. C. N., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2005, čj. OAM-1885/VL-10-05-2005, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 59 Az 131/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2006, č. j. 59 Az 131/2005 - 20,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí včasnou kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2006, č. j. 59 Az 131/2005 - 20, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 10. 2005, čj. OAM-1885/VL- 10-05-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl jako zjevně nedůvodnou žádost stěžovatele o udělení azylu podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 9. 2006 byl pojem „azyl“ v zákoně azylu nahrazen pojmem „mezinárodní ochrana“ – pozn. soudu). Stěžovatel v kasační stížnosti požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 12. 2. 2007, č. j. 59 Az 131/2005 - 39, návrhu stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z řad advokátů nevyhověl a advokáta stěžovateli neustanovil. Stěžovateli byla zaslána výzva soudu ze dne 8. 1. 2007, aby ve lhůtě do 10 dnů vrátil řádně vyplněný, podepsaný a datovaný formulář – vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech. Neboť stěžovatel nebyl zastižen na jím  uvedené adrese, byla výzva soudu ze dne 8. 1. 2007 dne 10. 1. 2007 uložena, o čemž byl stěžovatel zpraven a vyrozuměn, aby si uloženou zásilku vyzvedl. Dne 19. 1. 2007 byl opětovně vyrozuměn o uložení zásilky s výzvou k jejímu vyzvednutí. Stěžovatel si ve stanovené lhůtě zásilku nevyzvedl, nijak na ni nereagoval, čímž neprokázal své majetkové poměry pro to, aby mohly být soudem zjištěny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a ustanoven zástupce z řad advokátů. Z toho důvodu krajský soud stěžovateli advokáta pro řízení o kasační stížnosti neustanovil.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2007, č. j. 59 Az 131/2005 - 44, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od dne jeho doručení předložil plnou moc udělenou advokátovi a jeho prostřednictvím doplnil kasační stížnost o  důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s., dále o údaj o tom, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno a v jakém rozsahu jej napadá. Stěžovatel byl rovněž poučen, že v případě nevyhovění této výzvě Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Stěžovateli bylo  dne 7. 9. 2007 oznámeno uložení zásilky a byl vyzván, aby si ji vyzvedl, neboť na adrese, kterou uvedl, nebyl zastižen. Usnesení bylo posléze stěžovateli doručeno právní fikcí podle § 50c odst. 4 o. s. ř. použitého obdobně podle § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 17. 9. 2007. Stěžovatel však plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem poté, co nebylo vyhověno jeho návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a navzdory poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované podle zvláštních právních předpisů pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem - případně vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnosti odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

K žádosti stěžovatele o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud uvádí, že od 13. 10. 2005 má ex lege podle § 32 odst. 5 zákona o azylu odkladný účinek každá kasační stížnost směřující proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu 

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 3 Azs 72/2007 - 49, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies