3 Ads 69/2007 - 1

29. 11. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně J. D., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2007 č. j. 22 Cad 177/2005 - 217,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2007 č. j. 22 Cad 177/2005 - 217, kterým v řízení o plný invalidní důchod byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované č. III ze dne 23. 11. 1998 č. X, kterým jí byl odňat plný invalidní důchod ode dne 10. 1. 1999 s tím, že od uvedeného  data jí náleží částečný invalidní důchod; krajský soud dále rozhodl o náhradě nákladů řízení a o odměně ustanovenému zástupci-advokátovi. Žalobkyně nebyla v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem a proto jí krajský soud k její žádosti usnesením ze dne 24. 9. 2007 č. j. 22 Cad 177/2005 - 281 ustanovil pro řízení o kasační stížnosti advokáta JUDr. Jaromíra Heto.

Z důvodů, které jsou uvedeny v odůvodnění usnesení krajského soudu ze dne 24. 10. 2007 č. j. 22 Cad 177/2005 - 297, krajský soud rozhodl tak, že se vyhovuje žádosti žalobkyně i jejího zástupce o zrušení ustanovení JUDr. Heto zástupcem pro řízení o kasační stížnosti; návrh žalobkyně na ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti zamítl, a vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jí bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Žalobkyně neuposlechla výzvy krajského soudu, aby ve stanovené lhůtě doložila své zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti. Kasační stížnost, kterou podala proti uvedenému usnesení krajského soudu, Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 29. 11. 2007, č. j. 3 Ads 138/2007- dílem zamítl, dílem odmítl.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2005 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“), stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže mj. nejsou splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci žalobkyně pro řízení o kasační stížnosti nebyla zastoupena advokátem, což je odstranitelný nedostatek podmínky řízení. Přes výzvu krajského soudu však žalobkyně tento nedostatek neodstranila a proto v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. 3 Ads 69/2007 - 1, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies