3 Azs 59/2007 - 39

10. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: P. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2007, č. j. 61 Az 88/2005 – 26,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem v záhlaví uvedeným zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 10. 7. 2005, č.j. OAM-1213/VL-19-11- 2005. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb. Dle doručenky uložené v soudním spisu byl předmětný rozsudek doručen žalobci do vlastních rukou dne 18. 4. 2007.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce kasační stížnost, ve které navrhl jeho zrušení. Důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. nekonkretizoval. Žalobce současně s tím požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů, protože má nízký příjem, o tlumočníka do ukrajinského jazyka a o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. Svůj návrh podal k poštovní přepravě dne 3. 5. 2007.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Napadený rozsudek byl žalobci doručen ve středu dne 18. 4. 2007, posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak byla středa dne 2. 5. 2007. Tato lhůta uběhla žalobci marně. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. jako opožděnou odmítl. Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že již nerozhodoval o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, neboť ten vyplývá přímo ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb.), ani o ustanovení tlumočníka do ukrajinského jazyka, neboť tato potřeba nevyšla v řízení najevo. Z důvodů uvedených v ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. pak Nejvyšší správní soud již nerozhodoval ani o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. října 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. 3 Azs 59/2007 - 39, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies