3 Azs 58/2007 - 54

27. 06. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce P. O. (též jako „O.“ – pozn, soudu), proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 9. 2006, čj. OAM-442/LE-C06-C09-2006, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 56 Az 308/2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, č. j. 56 Az 308/2006 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo  na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 20. 9. 2006, čj. OAM-442/LE-C06-C09-2006, žalovaný neudělil žalobci (dále též „stěžovatel“) mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, č. j. 56 Az 308/2006 - 25, byla zamítnuta žaloba proti tomuto rozhodnutí žalovaného.

Proti rozsudku podal stěžovatel včasnou kasační stížnost, v níž mj. požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Soud proto stěžovateli zaslal formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a vyzval stěžovatele, aby vyplněný formulář ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení vrátil zpět krajskému soudu. Pokus o doručení tohoto formuláře stěžovateli byl učiněn dne 1. 3. 2007 na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Stěžovatel však nebyl zastižen, proto byla zásilka uložena na poště a stěžovatel o jejím uložení vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do tří dnů, bude se poslední den lhůty považovat na den doručení. Stěžovatel si zásilku ve lhůtě nevyzvedl a tato byla dne 20. 3. 2007 vrácena zpět Krajskému soudu v Brně. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2007, č. j. 56 Az 308/2006 - 41, byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů a stěžovatel byl vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl poučen, že v případě, že nebude zastoupen advokátem, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Jelikož stěžovatel nebyl při doručování usnesení zastižen, bylo usnesení dne 28. 3. 2007 uloženo a stěžovatel o této skutečnosti vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do tří dnů, bude se poslední den lhůty považovat na den doručení. Stěžovatel si zásilku nevyzvedl a usnesení mu bylo doručeno právní fikcí podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. v pondělí dne 2. 4. 2007. Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co bylo soudem rozhodnuto o neustanovení zástupce stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Toto rozhodnutí přecházelo posuzování přijatelnosti kasační stížnosti ve smyslu § 104a s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 3 Azs 58/2007 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies