3 Azs 53/2007 - 68

23. 05. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně U. G., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2005, č.j. OAM-1572/VL-10-ZA05-2005, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 56 Az 32/2006, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2007, č. j. 56 Az 32/2006 - 50,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) brojí kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2007, č. j. 56 Az 32/2006 - 50, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 12. 2005, č.j. OAM-1572/VL-10-ZA05-2005. Tímto rozhodnutím žalovaný neudělil žalobkyni azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů; současně na žalobkyni nevztáhl překážku vycestování podle § 91 zákona o azylu. Žalobkyně byla v průběhu řízení před krajským soudem zastoupena ustanovenou advokátkou JUDr. Romanou Lužnou.

Výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně byl zástupkyni žalobkyně JUDr. Romaně Lužné doručen do vlastních rukou dne 26. 3. 2007. Dne 11. 4. 2007 podala stěžovatelka k poštovní přepravě kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku včetně žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Kasační stížnost byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 12. 4. 2007.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Toto zjištění předchází případnému rozhodování o přijatelnosti kasační stížnosti ve věci azylu ve smyslu § 104a s. ř. s. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po  doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne- li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozsudku krajského soudu je pondělí dne 26. 3. 2007, kdy byl rozsudek doručen do vlastních rukou zástupkyni žalobkyně JUDr. Romaně Lužné. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobkyni běžet v úterý dne 27. 3. 2007 a vzhledem k tomu, že pondělí dne 9. 4. 2007 byl státní svátek, skončila lhůta pro podání kasační stížnosti v úterý dne 10. 4. 2007. Kasační stížnost tedy měla být žalobkyní podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 10. 4. 2007, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatelka však podala kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 11. 4. 2007. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl.

Za této procesní situace se již soud z důvodu procesní ekonomie nezabýval návrhem žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se soud nezabýval, neboť podle § 32 odst. 5 zákona o azylu ve znění účinném ode dne 13. 10. 2005 má podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ve věci azylu odkladný účinek.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 3 Azs 53/2007 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies