3 Azs 51/2007 - 84

05. 09. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Karla Šimky, v právní věci žalobce: N. F., zastoupeného JUDr. Janou Kuřátkovou, advokátkou se sídlem Hilleho 6, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2007, č. j. 56 Az 238/2006 – 54,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce JUDr. Janě Kuřátkové se přiznává odměna za zastupování ve výši 2856 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do dvou měsíců po právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 26. 6. 2006, č. j. OAM-623/VL-07-04-2006. Citovaným správním rozhodnutím nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ust. § 91 cit. zákona.

V podané kasační stížnosti napadl žalobce posouzení zákonnosti výroku o překážce vycestování a ve vztahu k tomuto dovozoval důvody podle ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 24. 8. 2007 vzal žalobce svoji kasační stížnost zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 24. 8. 2007 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení o kasační stížnosti proto dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovené zástupkyni žalobce pak soud přiznal odměnu za zastupování za jeden hlavní úkon právní služby dle ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 2100 Kč k němuž náleží náhrada hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky ve výši 300 Kč, celkově tedy 2400 Kč. K uvedené částce pak náleží podle ust. § 57 odst. 2 s. ř. s. ještě částka 456 Kč, která odpovídá příslušné sazbě DPH. Celkově tedy byly přiznány k úhradě náklady řízení ve výši 2856 Kč. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát (§ 60 odst. 4 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. září 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 9. 2007, sp. zn. 3 Azs 51/2007 - 84, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies