9 Azs 133/2007 - 47

10. 05. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele R. S., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 29. 9. 2006, č. j. 54 Az 6/2006 - 23,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností stěžovatel napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, kterým byla podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra,odboru azylové a migrační politiky, ze dne 9. 6. 2006, č. j. OAM-1031/LE-C09-C09-2005, kterým mu podle ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, nebyl udělen azyl a kterým bylo současně konstatováno, že se na něho nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

V kasační stížnosti stěžovatel uvedl, že napadený rozsudek krajského soudu považuje za nesprávný a nespravedlivý, neboť má podle svého názoru dle zákonů České republiky právo na přiznání politického azylu, a žádá proto, aby Nejvyšší správní soud tento rozsudek zrušil.

V této souvislosti bylo stěžovateli usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 1. 12. 2006, č. j. 54 Az 6/2006 - 34, uloženo, aby ve lhůtě do jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o právní a skutkové důvody tvrzené nezákonnosti napadeného rozsudku a aby v téže lhůtě předložil plnou moc udělenou právnímu zástupci k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení se však stěžovateli nepodařilo doručit na adresu uvedenou v kasační stížnosti (V. u K.), přičemž daná zásilka byla vrácena s poznámkou: na uvedené adrese neznámý. Za této situace, kdy z evidence Ministerstva vnitra vyplývá, že stěžovatel dne 16. 11. 2006 opustil Pobytové středisko K. n. O. a jeho současný pobyt není znám, postoupil krajský soud danou věc k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ustanovení § 33 písm. b) ukládá soudu řízení zastavit, nelze-li místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (dříve azylu) zjistit.

Vzhledem k výše uvedenému zjištění, že běžnými procesními postupy ze strany soudu nelze zjistit místo pobytu stěžovatele, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu, a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2007, sp. zn. 9 Azs 133/2007 - 47, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies