9 As 51/2007 - 48

18. 07. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele společnosti C., a. s., zastoupeného Mgr. Lucií Šmidákovou, advokátkou se sídlem v Brně, Moravské náměstí 4, za účasti Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2007, č. j. 29 Ca 292/2004 – 19,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Stěžovateli bude vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 3000 Kč z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 23. 2. 2007, se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým tento soud zamítl jeho žalobu podanou proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále též „správní orgán“), ze dne 20. 9. 2004, č. j. JMK 27072/2004 OÚPSŘ, jímž bylo k jeho odvolání změněno rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, odboru výstavby, ze dne 2. 6. 2004, č. j. Výst: 22d 16919/2002-Pv Rozh, kterým bylo stěžovateli na základě výsledku provedeného šetření podle ust. § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízeno odstranění stavby „Dřevěné stánky za obchodním domem D., O. u. 16 ve Z.“, na pozemku stavební parcela č. 22/1 k. ú. Z., postavené bez stavebního povolení.

Podáním ze dne 12. 7. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel svoji kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2007, č. j. 29 Ca 292/2004 – 19, v plném rozsahu zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, tedy tento soud v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), za použití ust. § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

Stěžovatel podal také návrh, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek. Nejvyšší správní soud o tomto návrhu nerozhodl, neboť má za to, že zastavením řízení odpadl pro vydání předmětného usnesení o tomto návrhu důvod.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Dle druhé věty citovaného ustanovení vzal-li však navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce nebo bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. Vzhledem k okolnosti, že nebylo prokázáno, že by stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět pro pozdější chování správního orgánu nebo že by byl uspokojen, postupoval Nejvyšší správní soud podle věty první citovaného ustanovení, za použití ust. § 120 s. ř. s., a náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z účastníků řízení.

Výrok o vrácení soudního poplatku se opírá o ust. § 10 odst. 3, větu první, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2007, sp. zn. 9 As 51/2007 - 48, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies