9 Azs 127/2007 - 47

12. 04. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele T. V., zastoupeného opatrovnicí B. S., pracovnicí Krajského soudu v Brně, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2007, č. j. 56 Az 334/2006 - 23,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 1. 11. 2006, č. j. OAM-1180/LE-PA03-PA03-2006. Tímto rozhodnutím správní orgán zamítl podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany (dříve ve věci azylu).

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Jako adresu svého pobytu označil Zařízení pro zajištění cizinců, H. 1303.

K dotazu krajského soudu ze dne 27. 2. 2007 Policie České republiky, evidenční odbor Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem v Praze 3, Olšanská 2, sdělila přípisem ze dne 8. 3. 2007, že stěžovatel byl propuštěn dne 2. 3. 2007 ze Zařízení pro zajištění cizinců a že má vydaný výjezdní příkaz k opuštění České republiky platný od 2. 3. 2007 do 16. 3. 2007 a dále že současné místo pobytu stěžovatele není známé.

Z důvodu neznámého pobytu krajský soud usnesením ze dne 14. 3. 2006, č. j. 56 Az 334/2006 – 38, ustanovil stěžovateli dle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, opatrovnici B. S., pracovnici Krajského soudu v Brně, a poté věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu.

Dle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ustanovení § 33 písm. e) ukládá soudu řízení zastavit, pokud se žadatel o udělení mezinárodní ochrany v místě hlášeného pobytu nezdržuje a jeho změnu soudu neoznámil.

Za situace, kdy stěžovatel byl ze Zařízení pro zajištění cizinců propuštěn, změnu svého pobytu krajskému soudu neoznámil a jeho další pobyt není znám, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek dle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu, a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2007, sp. zn. 9 Azs 127/2007 - 47, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies