9 Azs 126/2007 - 49

23. 05. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele A. O., zastoupeného JUDr. Alexanderem Belicou, advokátem se sídlem v Ostravě, Smetanovo nám. 7, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 7. 2006, č. j. 61 Az 40/2005 - 17,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele JUDr. Alexanderu Belicovi,advokátovi se sídlem v Ostravě, Smetanovo nám. 7, se přiznává odměna v částce 2400 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Stěžovatel kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen správní orgán), ze dne 8. 3. 2005, č. j. OAM-413/VL-07-12-2005. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Proti shora uvedenému rozhodnutí správního orgánu podal stěžovatel žalobu, která byla zamítnuta napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“). Krajský soud dospěl k závěru, že provedená skutková zjištění, z nichž správní orgán při rozhodování vycházel, byla dostatečná a napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem. Proti tomuto rozhodnutí stěžovatel podal ve lhůtě stanovené zákonem kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu. Nejvyššímu správnímu soudu bylo v průběhu řízení o kasační stížnosti dne 18. 4. 2007 doručeno zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatelem ze dne 12. 4. 2007. Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo po předložení kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o svém obsahu, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven usnesením krajského soudu ze dne 20. 12. 2006, č. j. 61 Az 40/2005 - 35, zástupce z řad advokátů JUDr. Alexander Belica, advokát se sídlem v Ostravě, Smetanovo nám. 7. Ustanovenému zástupci stěžovatele byla přiznána odměna v celkové částce 2400 Kč, a to za jeden úkon právní služby (převzetí a příprava zastoupení) podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif). Výše odměny byla stanovena v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), ve spojení s § 7 bod 5., advokátního tarifu, tj. 2100 Kč za jeden úkon právní služby, a náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Náklady právního zastoupení stěžovatele nese v souladu s ustanovením § 35 odst. 8 s. ř. s. stát.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 9 Azs 126/2007 - 49, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies