9 Azs 116/2007 - 81

18. 07. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele V. B., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2006, č. j. 63 Az 110/2005 - 32,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 31. 8. 2005, č. j. OAM-1570/VL10-VL02-2005. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel v podané kasační stížnosti žádal mimo jiné i o bezplatné ustanovení zástupce. Krajský soud jej tedy za účelem posouzení předpokladů pro vyhovění výše uvedené žádosti vyzval k prokázání osobních, majetkových a výdělkových poměrů a zaslal mu příslušný formulář. Stěžovatel jej řádně vyplnil a odeslal zpět krajskému soudu. Ten na základě provedených zjištění dospěl k závěru, že stěžovatel zmíněné potvrzení nevyplnil pravdivě a zástupce z řad advokátů stěžovateli neustanovil. Usnesení s tímto obsahem (č. l. 57 spisu krajského soudu) i návazné usnesení s výzvou k doložení plné moci zvolenému zástupci a k odstranění vad kasační stížnosti (č. l. 65) bylo stěžovateli doručováno na adresu, kterou sám uvedl v kasační stížnosti. Druhé z uvedených usnesení obsahovalo také poučení o tom, že nebude-li stěžovatel zastoupen advokátem, bude řízení o kasační stížnosti dle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuto. Jelikož si stěžovatel tuto zásilku nevyzvedl, ač mu její uložení u držitele poštovní licence provádějícího doručování bylo oznámeno, přicházela v úvahu aplikace § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s., tj. fikce doručení.

Stěžovatel však krajskému soudu zaslal dne 21. 2. 2007 přípis, ve kterém uvedl, že se nezdržoval na adrese uvedené v kasační stížnosti a současně oznámil novou adresu pro doručování písemností. Krajský soud mu proto usnesení o neustanovení zástupce i usnesení s výzvou k doložení řádného zastoupení pro řízení o kasační stížnosti a k odstranění vad kasační stížnosti doručil na nově sdělenou adresu. Zásilka obsahující obě zmíněná usnesení byla stěžovateli řádně doručena dne 7. 3. 2007. Stěžovatel na výše označená usnesení krajského soudu již nereagoval, usnesení o neustanovení zástupce kasační stížností nenapadl a krajskému soudu ve stanovené lhůtě ani nepředložil plnou moc udělenou advokátovi, který by ho v řízení zastupoval.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti přitom je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupen není. Tato skutečnost přitom brání projednání kasační stížnosti. Jde o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2007, sp. zn. 9 Azs 116/2007 - 81, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies