8 Ao 1/2007 - 10

14. 06. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Příhodou v právních věcech navrhovatelů MgA. A. P., (věc sp. zn. 8 Ao 1/2007), H. R., (věc sp. zn. 8 Ao 2/2007) a a) Ing. K. F., roz. K., a b) L. K., oba zastoupeni JUDr. Ilonou Vaněčkovou, advokátkou se sídlem Na Slupi 15, Praha 2 (věc sp. zn. 8 Ao 3/2007), proti odpůrci obci Z., s adresou Obecního úřadu Z., v řízení o návrhu na zrušení územního plánu obce Z. schváleného usnesením zastupitelstva obce Z. dne 29. 12. 2006,

takto :

I. V řízení se pokračuje.

II. Návrhy se odmítají.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Shora označení navrhovatelé se celkem třemi samostatnými návrhy domáhají zrušení územního plánu obce Z., schváleného usnesením zastupitelstva této obce dne 29. 12. 2006 jakožto opatření obecné povahy. Protože jde o návrhy, které spolu nejen skutkově, ale i právně souvisejí, byly věci těchto návrhů dosud vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 8 Ao 1/2007, 8 Ao 2/2007 a 8 Ao 3/2007 usnesením ze dne 5. 3. 2007, čj. 8 Ao 1/2007 – 6 spojeny ke společnému řízení (§ 39 odst. 1 s. ř. s.). Jelikož u rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu probíhalo ve věci sp. zn. 3 Ao 1/2007 řízení, ve kterém byla posuzována především otázka, zda územní plán schválený v režimu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je opatřením obecné povahy ve smyslu § 110a s. ř. s., bylo stejným usnesením řízení přerušeno.

Usnesením rozšířeného senátu ze dne 13. 3. 2007, čj. 3 Ao 1/2007 – 44 byl návrh v této věci odmítnut. Následně bylo zpracováno i písemné vyhotovení tohoto usnesení z jehož odůvodnění je i zřejmé stanovisko rozšířeného senátu k uvedené sporné otázce. Za této situace bylo rozhodnuto o pokračování ve věci sp. zn. 8 Ao 1/2007 (§ 48 odst. 4 s. ř. s.).

Ve zmíněném usnesení rozšířený senát vycházel ze shodného právního stavu jako v případě napadeného usnesení zastupitelstva obce Z. ze dne 29. 12. 2006, tedy ze situace, kdy územní plán obce byl schválen již za účinnosti nového správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.), ale ještě před tím, než nabyl účinnosti nový stavební zákon (zákon č. 183/2006). Po zevrubném rozboru dospěl rozšířený senát k závěru, že se nejedná o opatření obecné povahy a není zde dána pravomoc soudu dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) s. ř. s. k jeho přezkumu v řízení podle ustanovení § 101a a násl. s. ř. s. Nedostatek pravomoci je svojí povahou neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení a soud proto návrh na zrušení opatření obecné povahy podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. V podrobnostech je možno odkázat na toto usnesení publikované i na Za shodné právní situace neshledal soud důvodu ani v nyní projednávané věci se od tohoto stanoviska odchýlit. Proto i návrhy účastníků řízení ad a) až d) na zrušení územního plánu obce Z. schváleného usnesením zastupitelstva obce Z. dne 29. 12. 2006 byly odmítnuty.

Rozhodnutí o nákladech řízení odpovídá § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého byla-li žaloba (v daném případě návrh) odmítnuta, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2007, sp. zn. 8 Ao 1/2007 - 10, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies