9 As 34/2007 - 56

15. 03. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele O. o. p. s. p. o. p. N. p. ú. za účasti 1) Národního památkového ústavu, se sídlem v Praze 1, Valdštejnské nám. 3, 2) Ministerstva kultury, se sídlem v Praze 1, Maltézské nám. 1, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2006, č. j. 11 Ca 281/2005 - 41,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutím žalovaných. Těmito rozhodnutími Národní památkový ústav zamítl žádost stěžovatele o poskytnutí informace ze dne 5. 8. 2005, zn. 9/5, a Ministerstvo kultury zamítlo žádost ze dne 24. 8. 2005, zn. 14/5, čímž potvrdilo negativní rozhodnutí Národního památkového ústavu.

Mimo procesních žádostí o osvobození od soudních poplatků a bezplatné ustanovení zástupce kasační stížnost obsahovala i námitky proti rozhodnutí městského soudu. Stěžovatel je formálně podřadil pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), konkrétně namítl nesprávné posouzení svého podání ve smyslu § 37 odst. 3 s. ř. s. a nesprávný právní názor soudu ohledně jeho vázanosti učiněným žalobním návrhem.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označený rozsudek městského soudu byl stěžovateli doručen prostřednictvím držitele poštovní licence dne 23. 11. 2006. V souladu s ustanovením § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, zmeškání této lhůty nelze prominout. Dle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta - 57 určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, byl čtvrtek 23. 11. 2006, jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro včasné podání kasační stížnosti byl tedy čtvrtek 7. 12. 2006. Kasační stížnost však byla předána k poštovní přepravě k doručení soudu až dne 8. 12. 2006.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle tohoto ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., předmětnou kasační stížnost odmítl, neboť lhůta pro její podání byla zmeškána.

Nad rámec rozhodnutí Nejvyšší správní soud uvádí, že s ohledem na shora uvedené okolnosti se nemohl zabývat věcnými námitkami stěžovatele, ani dalšími procesními podmínkami řízení.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. března 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 3. 2007, sp. zn. 9 As 34/2007 - 56, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies