9 Azs 85/2007 - 68

20. 06. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele Z. S., zastoupeného JUDr. Alenou Mrlinovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Výškovická 122, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2006, č. j. 59 Az 80/2005 - 17,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni stěžovatele JUDr. Aleně Mrlinové, advokátce se sídlem v Ostravě, Výškovická 122, se přiznává odměna v částce 2400 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 15. 6. 2005, č. j. OAM-1005/VL-20-08-2005, Ministerstvo vnitra (dále jen „správní orgán“) zamítlo žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), který ji rozsudkem ze dne 24. 8. 2006, č. j. 59 Az 80/2005 - 17, zamítl.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení a současně navrhl, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek. Stěžovatel byl na svou žádost osvobozen od soudních poplatků, byla mu ustanovena zástupkyně z řad advokátů. Poté krajský soud dne 22. 2. 2007 předložil kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. Přípisem ze dne 23. 5. 2007 oznámil krajský soud Nejvyššímu správnímu soudu, že Policie České republiky mu telefonicky oznámila úmrtí stěžovatele. K ověření této informace byl Nejvyššímu správnímu soudu na jeho žádost doručen duplikát úmrtního listu stěžovatele vystavený Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Svinov, osvědčující úmrtí stěžovatele dne 23. 4. 2007.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je v dané věci zákon o azylu, dle jehož ustanovení § 33 písm. a) soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v průběhu řízení zemřel. Jelikož v řízení bylo zjištěno a následně prokázáno, že stěžovatel zemřel, Nejvyšší správní soud za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Podle § 35 odst. 8 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., zástupkyni stěžovatele, která mu byla soudem ustanovena k ochraně jeho práv, hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. V předmětné věci proto Nejvyšší správní soud ustanovené zástupkyni, advokátce JUDr. Aleně Mrlinové, přiznal náklady spočívající jednak v odměně za jeden úkon právní služby v částce 2100 Kč (převzetí a příprava zastoupení) podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném od 1. 9. 2006, jednak v náhradě hotových výdajů v částce 300 Kč podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky, celkem tedy 2400 Kč. Doplnění kasační stížnosti ze dne 31. 1. 2007 Nejvyšší správní soud posoudil jako součást úkonu převzetí a přípravy zastoupení, neboť zmíněné podání pouze shrnulo skutečnosti uvedené v kasační stížnosti stěžovatelem, jeho argumentaci žádným zásadním způsobem nerozšířilo, nelze je tedy považovat za písemné podání soudu týkající se věci samé ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2007, sp. zn. 9 Azs 85/2007 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies