9 Azs 81/2007 - 54

04. 04. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele K. O., zastoupeného JUDr. Ivo Adámkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Ostrčilova 13/2259, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3,v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2006, č. j. 59 Az 109/2005 - 15,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Ustanovenému zástupci stěžovatele JUDr. Ivo Adámkovi,advokátovise sídlem v Ostravě, Ostrčilova 13/2259, se přiznává odměna v částce 2856 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 29. 8. 2005, č. j. OAM-1520/VL-20-11-2005, byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), jako zjevně nedůvodná, protože stěžovatel neuvedl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12 zákona o azylu.

Proti shora uvedenému rozhodnutí správního orgánu podal stěžovatel žalobu, která byla zamítnuta napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“). Krajský soud dospěl k závěru, že provedená skutková zjištění, z nichž správní orgán při rozhodování vycházel, byla dostatečná a napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku krajského soudu ze dne 27. 9. 2006, č. j. 59 Az 109/2005 - 15.

Po předložení kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu požádal stěžovatel podáním ze dne 5. 3. 2007 o „uzavření jeho odvolání a zamítnutí jeho kasační stížnosti z důvodu odcestování na Ukrajinu; ukončení víza“. Nejvyšší správní soud tento přípis posoudil dle jeho obsahu jako zpětvzetí kasační stížnosti. Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo po předložení kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o svém obsahu, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven usnesením krajského soudu ze dne 14. 12. 2006, č. j. 59 Az 109/2005 – 34, zástupce z řad advokátů JUDr. Ivo Adámek, advokát se sídlem v Ostravě, Ostrčilova 13/2259. Ustanovenému zástupci stěžovatele byla přiznána odměna v celkové částce 2856 Kč, a to za jeden úkon právní služby (převzetí a příprava zastoupení) podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif). Odměna byla vypočtena podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f), ve spojení s § 7 bod 5., advokátního tarifu tak, že za úkon je stanovena odměna 2100 Kč a k němu náleží náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Vzhledem k tomu, že ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, byla k přiznané odměně připočtena i daň z přidané hodnoty ve výši 456 Kč. Náklady právního zastoupení stěžovatele nese v souladu s ustanovením § 35 odst. 8 s. ř. s. stát. Zástupci nebyla přiznána odměna za doplnění kasační stížnosti dle jeho návrhu ze dne 10. 1. 2007, neboť soud dospěl k závěru, že zmíněné podání sepsané advokátem v žádném směru nedoplnilo původní kasační stížnost stěžovatele. Z tohoto důvodu doplnění kasační stížnosti ze dne 10. 1. 2007 nelze považovat za písemné podání soudu týkající se věci samé ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu, a proto zástupci za něj nebyla přiznána odměna.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2007, sp. zn. 9 Azs 81/2007 - 54, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies