9 Azs 80/2007 - 44

29. 03. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele H. A. M., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. září 2006, č. j. 63 Az 128/2005 - 24,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra,odboru azylové a migrační politiky, ze dne 12. 10. 2005, č. j. OAM- 1835/VL-19-05-2005, kterým byla zamítnuta jeho žádost o azyl jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V kasační stížnosti uplatnil stěžovatel důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., avšak bez jeho jakékoli bližší specifikace namítl pouze to, že je potřebné, aby bylo doplněno dokazování, když v předchozím řízení byla vyzdvižena toliko stěžovatelova obava z ekonomických potíží s tím, že jeho ostatní relevantní tvrzení byla považována za účelová a náhodná.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl pro řízení o kasační stížnosti řádně zastoupen advokátem, Krajský soud v Ostravě ho usnesením ze dne 24. 11. 2006, č. j. 63 Az 128/2005 - 35, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení: 1) doložil plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a 2) doplnil prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů v kasační stížnosti a) údaj o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a b) důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s.

Stěžovatel však na tuto výzvu krajského soudu nereagoval a nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, když mu dané usnesení bylo doručeno uplatněním fikce doručení ve smyslu ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s., tj. dne 11. 12. 2006, kdy uplynula zákonná 3 denní lhůta od uložení. To znamená, že v řízení o kasační stížnosti není zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., ačkoli zastoupení je zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti; podle citovaného ustanovení s. ř. s. totiž musí být stěžovatel zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., odmítl.

Stěžovatel podal návrh, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek dle ustanovení § 107 s. ř. s. O tomto návrhu Nejvyšší správní soud nerozhodl, neboť kasační stížnost ve věcech azylových je odkladným účinkem vybavena ex lege (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba, a na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost, odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 9 Azs 80/2007 - 44, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies