9 Azs 79/2007 - 62

18. 07. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele I. D., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. 2. 2006, č. j. 47 Az 78/2004 - 37,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 16. 11. 2004, č. j. OAM-5915/V-18-P22-2003. Tímto rozhodnutím správní orgán neudělil stěžovateli azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a zároveň vyslovil, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

Stěžovatel v podané kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud za účelem posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků stěžovatele usnesením vyzval k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů a za tím účelem mu k vyplnění zaslal příslušný formulář. Krajský soud tento tiskopis stěžovateli zaslal na adresu, kterou uvedl v kasační stížnosti, a vzhledem k tomu, že nebyl v místě doručení zastižen, byla mu obálka s písemností téhož dne, tj. v pondělí 19. 6. 2006, uložena u držitele poštovní licence a po uplynutí patnáctidenní lhůty k vyzvednutí vrácena zpět krajskému soudu. V souladu s § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), byla zásilka stěžovateli doručena dne 29. 6. 2006.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě krajskému soudu své majetkové poměry nedoložil a tedy neprokázal, že jsou u něho dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s., krajský soud usnesením ze dne 8. 12. 2006, č. j. 47 Az 78/2004 - 50, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a současně jej vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, kterého si pro zastupování v řízení o kasační stížnosti zvolil. Dále stěžovatele v opravném usnesení ze dne 16. 4. 2007, č. j. 47 Az 78/2004 - 56, poučil, že v případě, že si ve stanovené lhůtě zástupce z řad advokátů nezvolí, věc postoupí Nejvyššímu správnímu soudu, který kasační stížnost odmítne, a zároveň uvedl, že lhůta pro předložení plné moci počne běžet následujícího dne po doručení tohoto opravného usnesení. Písemná vyhotovení obou uvedených usnesení byla stěžovateli doručena opět dle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s., stěžovatel na ně nereagoval.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupen není. Tato skutečnost brání projednání kasační stížnosti, neboť jde o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro její odmítnutí. Shodně Nejvyšší správní soud rozhodl již ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 – 19 (zveřejněno na www.nssoud.cz), podle něhož: „Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

O návrhu stěžovatele, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek podle ustanovení § 107 s. ř. s., Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval, neboť kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany je ve smyslu ustanovení § 32 odst. 5 zákona o azylu odkladným účinkem vybavena ex lege.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2007, sp. zn. 9 Azs 79/2007 - 62, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies