9 Azs 72/2007 - 35

29. 03. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele P. O., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2006, č. j. 61 Az 5/2005 - 16,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra,odboru azylové a migrační politiky, ze dne 3. 1. 2005, č. j. OAM-3551/VL-10-11-2004, kterým byla zamítnuta jeho žádost o azyl jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V kasační stížnosti uplatnil stěžovatel důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., avšak bez jakékoli další specifikace namítl pouze to, že Krajský soud v Ostravě posoudil jeho případ v rozporu s platným právním řádem; současně požádal o „ustanovení bezplatného právního zástupce a tlumočníka pro řízení o kasační stížnosti.“

V této souvislosti byl přípisem Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2006 vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů zaslal soudu zpět řádně vyplněný, podepsaný a datovaný formulář – vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech, který mu byl zaslán, za účelem posouzení jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů. Tento přípis, včetně přiloženého formuláře, si však stěžovatel v odběrní lhůtě na poště nevyzvedl a nereagoval na něho. Za této situace Krajský soud v Ostravě vydal dne 20. 12. 2006, č. j. 61 Az 5/2005 - 28, usnesení, kterým zamítl žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů a současně ho vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolil pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů s tím, že pokud si ho nezvolí, bude věc postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, který může kasační stížnost odmítnout. Stěžovatel však ani na tuto výzvu krajského soudu nereagoval a nedoložil, že by byl zastoupen advokátem, když mu daná výzva byla doručena uplatněním fikce doručení ve smyslu ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na jehož použití odkazuje ustanovení § 42 odst. 5 s. ř. s., tj. dne 2. 1. 2007, kdy uplynula zákonná 3 denní lhůta od uložení. To znamená, že v řízení o kasační stížnosti není zastoupen ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., ačkoli zastoupení je zákonnou podmínkou řízení o kasační stížnosti; podle cit. ustanovení s. ř. s. totiž musí být stěžovatel zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., odmítl.

Stěžovatel podal návrh, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek dle ustanovení § 107 s. ř. s. O tomto návrhu Nejvyšší správní soud nerozhodl, neboť kasační stížnost ve věcech azylových je odkladným účinkem vybavena ex lege (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla žaloba, a na základě odkazu uvedeného v § 120 s. ř. s. obdobně i kasační stížnost, odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 9 Azs 72/2007 - 35, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies