9 As 32/2007 - 28

22. 02. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele Ing. M. Č., za účasti Ministerstva spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, č. j. 3 Nc 1012/2006 - 15,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel včas podanou kasační stížností napadá v záhlaví označené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuto jeho podání označené jako žaloba proti nečinnosti Vrchního soudu v Praze, jímž se stěžovatel domáhal vydání rozhodnutí ve věci sporu na ochranu osobnosti.

Usnesením městského soudu ze dne 22. 11. 2006, č. j. 3 Nc 1012/2006 - 21, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, a prostřednictvím advokáta doplnil kasační stížnost o náležitosti uvedené v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně byl stěžovatel poučen, že zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je povinné, v případě neodstranění uvedených nedostatků kasační stížnosti ve stanovené lhůtě bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

Z předloženého soudního spisu vyplynulo, že shora označené usnesení městského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 4. 12. 2006. Stěžovatel ve svém vyjádření ze dne 19. 12. 2006 namítl rozpor ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., o povinném zastoupení, s ústavním pořádkem a plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti městskému soudu nedoložil.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupen není. Absence zákonného zastoupení advokátem přitom v tomto řízení brání věcnému projednání kasační stížnosti, neboť se jedná o nedostatek podmínek řízení, který pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Shodně Nejvyšší správní soud judikoval již ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19 (publikováno na www.nssoud.cz): „Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 9 As 32/2007 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies