9 Azs 57/2007 - 41

14. 03. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatelky H. S., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 9. 2006, č. j. 61 Az 62/2005 - 21,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatelka kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán“), ze dne 5. 5. 2005, č. j. OAM-838/VL-20-11-2005. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka v podané kasační stížnosti žádala mimo jiné i o bezplatné ustanovení zástupce. Krajský soud ji tedy za účelem posouzení předpokladů pro vyhovění výše uvedené žádosti vyzval k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů a zaslal příslušný formulář. Stěžovatelce byla poštovní zásilka s uvedenou výzvou doručována na adresu, kterou sama uvedla v kasační stížnosti. Jelikož si stěžovatelka tuto zásilku nevyzvedla, ač jí její uložení u držitele poštovní licence provádějícího  doručování bylo oznámeno, nastaly ke dni 9. 11. 2006 účinky fikce doručení [§ 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“)]. Krajský soud usnesením ze dne 20. 12. 2006, č. j. 61 Az 62/2005 – 34, žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a současně jí uložil, aby do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Usnesení obsahovalo také poučení o tom, že nebude-li stěžovatelkou doložena plná moc advokáta, může být kasační stížnost Nejvyšším správním soudem odmítnuta. Písemné vyhotovení tohoto usnesení bylo stěžovatelce doručeno opět fikcí, a to dne 2. 1. 2007.

Jak je ze shora uvedeného patrno, stěžovatelka na výše označené usnesení krajského soudu již nijak nereagovala, kasační stížností toto usnesení nenapadla a krajskému soudu ve stanovené lhůtě nepředložila ani plnou moc udělenou advokátovi, který by ji v řízení zastupoval.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude- li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatelka své právnické vzdělání neprokázala a advokátem v řízení o kasační stížnosti zastoupena není. Nezastoupení advokátem přitom brání projednání kasační stížnosti. Jde o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s., důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. a) téhož právního předpisu odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. 9 Azs 57/2007 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies