9 Azs 48/2007 - 66

13. 02. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Petra Příhody v právní věci stěžovatelky I. Z. S., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 1. 2006, č. j. 59 Az 75/2005 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 2. 6. 2005, č. j. OAM-975/VL-20-11-BZ-2005, jímž byla zamítnuta její žádost o udělení azylu dle ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodná.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2006, č. j. 59 Az 75/2005 - 55, byl stěžovatelce, t. č. neznámého pobytu, ustanoven opatrovníkem (S. o. z. s. e.), se sídlem v B., M. 16. Následujícím usnesením uvedeného soudu ze dne 1. 11. 2006, č. j. 59 Az 75/2005 - 60, nebyl stěžovatelce ustanoven pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů, o jehož ustanovení požádala v kasační stížnosti, a proto dalším usnesením téhož soudu ze dne 6. 12. 2006, č. j. 59 Az 75/2005 - 62, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Rovněž byla poučena o tom, že jestliže uvedené nedostatky kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstraní, bude její kasační stížnost odmítnuta. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu bylo z důvodu neznámého pobytu stěžovatelky doručeno opatrovníkovi stěžovatelky dne 12. 12. 2006. Stěžovatelka však zůstala do dnešního dne nečinná a soudu plnou moc udělenou advokátovi nedoložila. Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vyzve předseda senátu usnesením podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2007, sp. zn. 9 Azs 48/2007 - 66, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies