9 As 30/2007 - 90

04. 12. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci stěžovatele M. h. s. r. o., za účasti Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, a osoby zúčastněné na řízení, společnosti H. S. spol. s r. o., v řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2006, č. j. 9 Ca 249/2004 – 52,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, ze dne 23. 7. 2004, č. j. MHMP-52417/2004/OST/Čv/Vč, jímž bylo k odvolání společnosti H. S. spol. s r. o. zrušeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 12, o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby „Obytný soubor v K. – provizorní odkanalizování“.

Stěžovatel předložil k podané kasační stížnosti plnou moc udělenou dne 16. 10. 2006 JUDr. Aleně Zavázalové, advokátce se sídlem v Praze 1, ul. 28. října 1001/3. Podle seznamu advokátů České advokátní komory má však zvolená zástupkyně od 16. 5. 2007 pozastaven výkon advokacie. Vzhledem k této skutečnosti na ni nelze pohlížet jako na advokátku ve smyslu § 105 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a nemůže být tedy řádnou zplnomocněnou zástupkyní stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2007, č. j. 9 As 30/2007 - 80, doručeným stěžovateli dne 19. 11. 2007, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě tří dnů ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat Současně byl stěžovatel poučen, že zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je povinné, v případě neodstranění uvedených nedostatků kasační stížnosti ve stanovené lhůtě bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel zákonem požadované zastoupení neprokázal. Absence zákonného zastoupení přitom v tomto řízení brání věcnému projednání kasační stížnosti, neboť se jedná o nedostatek podmínek řízení, který, pokud nebyl odstraněn, je důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti. Shodně Nejvyšší správní soud judikoval ve svém usnesení ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19 (publikováno na www.nssoud.cz): „Pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].“

Z výše uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2007, sp. zn. 9 As 30/2007 - 90, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies