9 Azs 106/2007 - 71

04. 04. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové, JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Michala Mazance a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci stěžovatele A. R., zastoupeného opatrovnicí A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 2006, č. j. 56 Az 116/2006 - 35,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Stěžovatel kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“), ze dne 6. 4. 2006, č. j. OAM-207/LE-PA03-PA03-2006. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, neboť správní orgán dospěl k závěru, že stěžovatel neuvedl žádné skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být ve své vlasti vystaven pronásledování z důvodů významných pro azylové řízení.

V kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce. Před provedením úkonů dle ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“), si krajský soud ověřil v databázi Ministerstva vnitra aktuální místo pobytu stěžovatele a tímto šetřením zjistil, že stěžovatel dne 11. 8. 2006 odešel ze Zařízení pro zajištění cizinců v B. – P., jehož sídlo přitom uvedl v kasační stížnosti (podané dne 16. 8. 2006) jako místo svého pobytu a adresu pro doručování (č. l. 44 spisu krajského soudu).

K dotazu krajského soudu bylo Policií ČR, Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie, přípisem ze dne 23. 10. 2006 (č. l. 47) sděleno, že stěžovatel byl převezen do Zařízení pro zajištění cizinců F. – M. Tato informace byla potvrzena i Policií České republiky, Oblastním ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava sdělením ze dne 18. 12. 2006 (č. l. 56). Ze zprávy Zařízení pro zajištění cizinců F. – M. pak vyplývá, že stěžovatel byl z tohoto zařízení propuštěn dne 28. 8. 2006. Posléze Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie krajskému soudu sdělilo, že stěžovateli bylo uloženo správní vyhoštění do 15. 8. 2011, na vydané výjezdní vízum však stěžovatel z území České republiky legálně nevycestoval a jeho současné místo pobytu není známé.

Z důvodu neznámého pobytu krajský soud usnesením ze dne 22. 12. 2006, č. j. 56 Az 116/2006 – 58, ustanovil stěžovateli dle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, ve spojení s § 64 s. ř. s., opatrovnici paní A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně. Opatrovnici bylo toto rozhodnutí doručeno dne 4. 1. 2007. Poté byl spis předložen Nejvyššímu správnímu soudu.

Dle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví- li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ustanovení § 33 písm. e) ukládá soudu řízení zastavit, pokud se žadatel o udělení mezinárodní ochrany v místě hlášeného pobytu nezdržuje a jeho změnu soudu neoznámil.

Za situace, kdy stěžovatel místo svého hlášeného pobytu opustil, změnu krajskému soudu neoznámil a jeho další pobyt není znám, Nejvyšší správní soud shledal naplnění podmínek dle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu, a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2007

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2007, sp. zn. 9 Azs 106/2007 - 71, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies