6 Azs 14/2007 - 68

11. 10. 2007, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: U. Ch. J., zastoupen JUDr. Alexandrem Belicou, advokátem, se sídlem Smetanovo nám. 7, Ostrava - Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 6. 2006, č. j. 65 Az 33/2005 - 21,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, JUDr. Alexandru Belicovi, se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 7200 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 6. 2006, č. j. 65 Az 33/2005 - 21, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2005, č. j. OAM - 200/VL - 19 - 04 - 2005, jímž stěžovateli nebyl udělen azyl a nebyly na něj vztaženy ani překážky vycestování.

Kasační stížnost byla podána dne 10. 7. 2006. Dne 27. 9. 2007 byl pak Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis, z něhož vyplývá vůle stěžovatele vzít kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 65 Az 33/2005 - 39 ze dne 11. 10. 2006 ustanoven zástupcem advokát JUDr. Alexander Belica. Tomu Nejvyšší správní soud přiznal podle § 35 odst. 8 s. ř. s. odměnu ve výši 7200 Kč za tři úkony právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, a v sepsání písemného podání soudu týkajícího se věci samé podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) téže vyhlášky (doplnění kasační stížnosti a zpětvzetí kasační stížnosti), společně s režijním paušálem podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Požadovanou odměnu za studium spisu nemohl Nejvyšší správní soud přiznat, neboť studium spisu je samostatným úkonem právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 advokátního tarifu pouze v řízení trestním; v soudním řízení správním je případné studium spisu třeba nahlížet, jak již opakovaně Nejvyšší správní soud konstatoval, jako integrální součást převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu. Pro zaplacení částky soud stanovil přiměřenou lhůtu.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. října 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. 6 Azs 14/2007 - 68, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies